Achtergrond

In deze methodiek is cliëntenparticipatie

de doorlopende dialoog tussen een organisatie (bestuur, management en medewerkers) en cliënten (of hun vertegenwoordigers) om het beleid en de uitvoering te verbeteren.

Het doel van cliëntenparticipatie is het verbeteren het beleid en de uitvoering. Wanneer het beleid of de uitvoering daadwerkelijk verbeterd is, daar doet deze methode geen uitspraak over. Dat is aan de deelnemers aan de dialoog. Door te luisteren en van gedachten te wisselen ontwikkelt het beeld van wat er goed en niet goed gaat en wat er beter moet. Daar zullen de deelnemers het niet altijd over eens zijn, maar alleen al door het onderlinge gesprek ontstaat er inzicht, dynamiek en mogelijk een nieuwe, al dan niet gedeelde, opvatting over wat er gaande is en wat zal moeten veranderen.

Daarmee zou de dialoog voor het moment beëindigd kunnen zijn, maar dat is niet het geval. Want ook het nieuw verworven inzicht of de daarna genomen maatregel zal meteen weer voer zijn voor een volgende fase in de dialoog. Vandaar dat wij cliëntenparticipatie zien als een doorlopende dialoog.

Omdat de doorlopende dialoog centraal staat in de methodiek voeren koppels van medewerkers van de gemeente/de uitvoeringsorganisatie en vertegenwoordigers van cliënten zoveel mogelijk gezamenlijk de onderdelen van de methodiek uit. Het samen opsporen en analyseren van cliëntervaringen zijn wezenlijke  onderdelen van de doorlopende dialoog.

Waarom staat de dialoog centraal in deze methodiek?

Vaak wordt gezegd dat cliëntenparticipatie gaat over het overbruggen van de systeem- en leefwereld. De ‘systeemwereld’ staat dan voor het beleid en vooral over de uitvoering van het beleid (door ‘het systeem’, de gemeentelijke dienst bijvoorbeeld of door UWV) en de ‘leefwereld’ voor het dagelijks leven van cliënten. Regelmatig wordt het beeld geschetst dat de leefwereld en de systeemwereld recht tegenover elkaar staan. Dat is niet per se zo. In het ideale geval vullen beide werelden elkaar aan. Het dagelijks gaat altijd samen met de vorming van systemen. Denk bijvoorbeeld aan een gezin. Als mensen gaan samenwonen of kinderen krijgen ontstaat er vanzelf een systeem; voor het doen van huishouden, het organiseren van het eten en ga zo maar door. Door de dialoog in woord en daad tussen de leden van het huishouden ontwikkelt zich een passend, uniek systeem, Daar is niets mis mee, integendeel. Systemen worden pas vervelend als zij het dagelijks leven gaan domineren. Als het niet meer mogelijk om te variëren met het tijdstip waarop het avondeten wordt opgediend.

Helaas hebben systemen de onvermijdelijke eigenschap dat ze op den duur het leven van mensen gaan overheersen. Vandaar het belang van cliëntenparticipatie: er moeten altijd mensen zijn die er alert op zijn dat cliënten niet ondergeschikt raken aan het systeem.

In de wetenschap is veel aandacht voor de manier waarop de dominantie van ‘het systeem’ beperkt kan worden. Een belangrijke manier hiervoor is de voortdurende dialoog tussen beide werelden, om zo op de hoogte te blijven hoe de ene wereld inwerkt op de andere en andersom. En daar zo nodig verandering in aan te brengen.

Wat ons betreft gaat cliëntenparticipatie hierover, over een echte, doorlopende dialoog tussen bestuurders en managers enerzijds en cliënten en hun vertegenwoordigers anderzijds.

Lees meer over waarom staat de dialoog centraal of over de uitgangspunten van de methodiek.

Onderzoek laat zien dat veel cliëntenraden er niet aan toe komen of er niet voor kiezen om de ervaringen van cliënten op te halen en te bespreken met bestuurders en managers. Dat is een gemiste kans. Kijk maar eens naar de volgende argumenten:

Een vinger aan de pols houden is noodzakelijk:

Onbedoelde gevolgen
Ervaringen zijn belangrijk, want tussen het vaststellen van beleid en de concrete uitvoering voor individuele personen bestaat een ingewikkelde uitvoeringspraktijk. Als de uitvoeringspraktijk niet goed werkt, kan beleid zijn doel niet bereiken en kan het ook onbedoelde gevolgen hebben. Deze gevolgen kunt u (alleen) waarnemen door de ervaringen van cliënten op te halen en te bundelen.  Dat is van belang voor cliënten, maar ook voor politici, bestuurders en managers.

Snelle veranderingen
Het bundelen van ervaringen is ook belangrijk, omdat de wereld erg snel verandert. Beleid kan in een bepaalde periode goed werken, maar na verloop van tijd niet meer effectief zijn of zijn doel voorbij schieten. Door voortdurend op de hoogte te zijn van de ervaringen van cliënten kunt u dit op tijd waarnemen, bespreekbaar maken en maatregelen (laten) nemen.

Ervaringen onder de radar
Het actief bundelen van ervaringen is ook belangrijk, omdat negatieve ervaringen vaak onder de radar blijven. Bijvoorbeeld omdat cliënten het moeilijk vinden om hun verhaal te verwoorden of niet weten bij wie zij hun verhaal kwijt kunnen. Iemand kan ook bang zijn om zijn verhaal te vertellen, omdat hij/zij afhankelijk is van de instantie waar hij een negatieve ervaring mee heeft.

Grote verschillen
Beleid wordt vaak gemaakt voor de hele groep uitkeringsgerechtigden, terwijl er binnen de groep grote verschillen en subgroepen bestaan voor wie het beleid heel verschillend kan uitpakken

Beleid staat weliswaar op papier, maar wordt eigenlijk pas in de praktijk gemaakt.

Onderzoek laat zien dat het in de praktijk niet de politici en bestuurders zijn die beleid maken, maar de uitvoerders zoals klantmanagers en zorgprofessionals. Zij moeten immers het beleid vertalen naar de dagelijkse praktijk. Door ervaringen op te halen, ziet u pas wat het daadwerkelijke beleid is. Dat is zowel voor cliënten als voor bestuurders en managers van belang.

Verhalen en ervaringen (door)vertellen is een waardevolle manier van kennisoverdracht.

Niet iedereen is in staat of gewend om de taal van beleidsmakers en –uitvoerders te spreken.
Via het (door)vertellen van verhalen kan evengoed informatie worden verkregen of overgedragen die belangrijk is voor de beleidsontwikkeling. Het is dan aan de cliëntenraad  om samen met beleidsmakers en –uitvoerders de belangrijkste informatie uit die verhalen te destilleren. Soms worden verhalen en anekdotes intuïtief verteld door iemand die niet gewend is om in beleidstaal te spreken. Het is dan de uitdaging om te achterhalen waarom en met welke boodschap hij het verhaal op tafel brengt.

Een individuele ervaring is een signaal over het systeem
Ervaringen worden vaak gezien als een ‘individuele casus’ en daarom niet bij de cliëntenparticipatie betrokken. Dat kan onterecht zijn, omdat een enkele individuele ervaring een voorbeeld kan zijn van een groot (niet individueel) probleem!

Meer lezen over de focus op het ophalen en bundelen van ervaringen
Literatuur verwijzingen

In deze methodiek zien we ervaringen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid als volgt:

Ervaringen
Onder ervaringen verstaan we alles wat zich afspeelt in ons dagelijks leven en in het bijzonder in het dagelijks leven van cliënten. U kunt ervaringen van cliënten verzamelen. Dat kan in het algemeen, door naar hun verhaal over hun dagelijks leven te luisteren. U kunt het ook inperken door naar specifieke aspecten van het dagelijks leven te vragen.

Ervaringskennis
Ervaringen krijgen bij cliëntenparticipatie betekenis als cliëntenraden en uitvoeringsorganisaties ze in verband brengen met het beleid en de uitvoering van wetten en regels. Dan worden ervaringen ervaringskennis. U doet dit door bijvoorbeeld de ervaringen van één cliënt vanuit een bepaalde invalshoek te bekijken (welk onderdeel van het verhaal gaat over geld en welk over geluk). We noemen dat categoriseren. U kunt ook de verhalen van meerdere cliënten ophalen en gezamenlijk categoriseren en analyseren. Ook zo worden ervaringen ervaringskennis.

Ervaringsdeskundigheid
Wat u doet met de ervaringskennis hangt af van de rol die u hebt. Cliëntenraden worden geacht om vanuit hun deskundigheid van en over het leven van cliënten ‘iets’ te doen met de ervaringskennis. U kunt deze bijvoorbeeld bespreken met collega-vertegenwoordigers en aanhangig maken bij een bestuurder. Door doorlopend ervaringen op te halen en te bundelen tot ervaringskennis houd u uw ervaringsdeskundigheid actueel. Dat is nodig, want de systeem- en leefwereld zijn voortdurend in beweging.

Veel mensen zijn van mening dat uw ervaringen pas goed kunt beoordelen als u in eenzelfde situatie hebt gezeten als diegene van wie u de ervaringen hebt verzameld. Dat zou de ‘ware ervaringsdeskundigheid’ zijn. Daar zit wat in. Als u zelf in een uitkeringssituatie hebt gezeten, let u waarschijnlijk op andere elementen in een verhaal van een uitkeringsgerechtigde, dan als u niet weet hoe het is om van een uitkering te leven.

In onze methodiek gaan we niet in op de discussie wie wel en niet ervaringsdeskundige is. We zijn er wel van overtuigd dat het voortdurend ophalen, bundelen en doorgronden van ervaringen bijdraagt aan het vergroten van de ervaringsdeskundigheid van cliënten en hun vertegenwoordigers.

Meer lezen over de driedeling ervaringen-ervaringskennis-ervaringsdeskundigheid

De cliëntenraad aan de ene kant en bestuurders of managers aan de andere kant bekijken de dienstverlening aan cliënten vanuit hun eigen perspectief en hun eigen belang. Dat is onvermijdelijk. Toch is het goed mogelijk om elkaar in de eigen rollen met respect en vertrouwen tegemoet te treden. Onderzoek laat zien dat onderling vertrouwen zelfs bijdraagt aan het naleven van afspraken die partijen gezamenlijk maken.

Dat een cliëntenraad de uitvoering van beleid controleert en bijvoorbeeld onbedoelde gevolgen op tafel brengt, hoeft geen nadelige gevolgen te hebben voor het vertrouwen. Integendeel, het kan het vertrouwen zelfs bevestigen of vergroten. Immers, zo werkt u samen aan ‘de goede zaak’.

Vertrouwen gaat over waarden, normen en regels
Om vertrouwen op te bouwen is het van belang dat zowel de cliëntenraad als de uitvoerders en bestuurders elkaars waarden, normen (en regels) kennen en als noodzakelijk, nuttig en redelijk accepteren.

Om dit voor elkaar te krijgen is een voortdurende dialoog heel belangrijk.

Dat kan door algemene onderwerpen te evalueren, maar ook door concrete ervaringen van cliënten te bespreken. Soms vindt een cliëntenraad de ervaringen van uitkeringsgerechtigden erg stuitend, terwijl de wethouder of directeur van een sociale dienst geen probleem ziet. Door samen over de ervaringen van cliënten te praten, ontdekt u elkaars waarden en normen en kunt u kijken hoe u aan elkaars opvattingen tegemoet kunt komen. Op den duur kan dit ertoe leiden dat partijen aan beide kanten zich elkaars waarden en normen eigen gaan maken.

Meer lezen over respect voor elkaars autonomie en competentie

Een dialoog voert u vanuit vertrouwen en respect voor elkaar. Respect voor elkaars rol (autonomie) en bekwaamheid (competentie).

Hoe groter het onderlinge vertrouwen, hoe beter het mogelijk is om een gelijkwaardige positie ten opzichte van elkaar in te nemen.  Dit komt tot uiting en wordt bevorderd door met elkaar doorlopend de dialoog te voeren. Een voorwaarde is dat iedereen zich aan de spelregels van de dialoog houdt.

Het belangrijkste doel van de dialoog is dat deelnemers zich proberen in te leven in elkaars positie of verhaal. Door open te staan voor en u te verplaatsen in de boodschap van de ander ontstaat de mogelijkheid om uw eigen opvatting en manier van handelen aan te passen.

Wie een goede dialoog wil voeren moet dus uit zijn eigen strategische rol en verantwoordelijkheid (durven) stappen. U doet mee aan de dialoog vanuit uw functie, maar vooral als mens. U spreekt met anderen, die in de eerste plaats mens zijn en die allemaal hun tijd en energie steken in de ‘goede zaak’. Wie deelneemt aan een dialoog is nieuwsgierig en open om te horen wat een ander vindt.

Uitgangspunten van de dialoog
Tijdens de dialoog:
U bent benieuwd naar het verhaal en de achterliggende waarden, motieven en opvattingen van de ander.
U bent onderzoekend, u luistert en u bent (nog) niet bezig met oplossingen.
U formuleert uw eigen inbreng vanuit uw eigen perspectief; “ik vind” in plaats van “men vindt’ of “het is een feit”.
U accepteert dat u zich soms ongemakkelijk voelt bij het verhaal van de ander, omdat u het er niet mee eens bent of omdat u zich persoonlijk aangesproken voelt.
U bent er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat iedereen:
– evenveel kans heeft om aan het woord te komen;
– evenveel kans heeft om een onderwerp ter tafel te brengen;
– zich vrij voelt om kritiek te uiten, en
– eerlijke informatie geeft, zodat niemand in de dialoog wordt misleid.

Lees meer over een gelijkwaardige dialoog tussen bestuur en cliënten

In deze methodiek staat de dialoog aan de hand van ervaringen van cliënten centraal. Hoeveel ervaringen nodig zijn om een onderwerp (een waarde die in het geding is) aan te kaarten verschilt per keer.

Soms is één verhaal genoeg
Eén ingrijpende ervaring kan al genoeg zijn voor een cliëntenraad of een bestuurder/manager om de dialoog over een onderwerp aan te gaan. Maar in veel gevallen zullen meer verhalen of ervaringen nodig zijn om er samen van overtuigd te zijn dat er wat aan de hand is. In de doorlopende dialoog kunt u met elkaar hierover het gesprek aangaan.

Het gaat om de variatie in de verhalen
Bij het uitzoeken van verhalen gaat het meestal niet om de hoeveelheid. Het gaat meer om de inhoud van de verhalen. Vaak is het handig om naar verhalen op zoek te gaan die op onderdelen niet op elkaar lijken, of zelfs het tegendeel van elkaar zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld op zoek gaan naar een jongere, iemand rond de 35-40 en iemand rond de 60.

Afhankelijk van het onderwerp zoekt u naar de kenmerken waarop de variatie naar verwachting een rol zal spelen voor het onderwerp waar u meer over wil weten (man-vrouw, hoog opgeleid-laag opgeleid, woont in het centrum of in een buitenwijk, gezond en niet-gezond, etc.). Als u een goede variatie hebt kunnen 3, 4 of 5 verhalen al genoeg zijn.

Zoek naar het verzadigingspunt
Verder kunt u ook tijdens het project besluiten om nog wat meer mensen te zoeken, omdat u denkt dat u nog geen goed beeld hebt.  Als de nieuwe ervaringen die u ophaalt veel lijken op de eerdere ervaringen, dan kunt u stoppen. U heeft het ‘verzadigingspunt’ bereikt.

Wees efficiënt
Tenslotte gaat het erom het evenwicht te vinden tussen het aantal verhalen dat u nodig heeft om de dialoog over een onderwerp te voeren en de inspanning die het vraagt om de verhalen op te sporen, te bundelen en te presenteren.

Bij het bundelen van de ervaringen gaat het erom een waarheidsgetrouwe interpretatie van de opgehaalde ervaringen te krijgen. Er zijn meerdere argumenten om dit samen te doen. Niet alleen samen met enkele cliënten of hun vertegenwoordigers, maar ook met één of meer vertegenwoordigers van de gemeente.  Dat doet u om de risico’s uit te sluiten dat u de verhalen uit hun verband trekt of te veel vanuit uw eigen (voor)oordeel gaat interpreteren.

Uit de VU bachelor thesis van Maaike de Lange, Anthea van der Velden, Mike Vink en Romy van Wechem (2017) komen drie risico’s bij de bundeling (analyse) van de opgehaalde ervaringen:

1. Het eerste risico is ruis. Ruis een verzamelnaam voor factoren die het communicatieproces verstoren. Dit betekent dat de zender, in dit geval de cliënt, en de ontvanger, in dit geval de cliëntenraad, eenzelfde boodschap op een andere manier interpreteren (Eijkman, Duyx en Visser, 2006), bijvoorbeeld door culturele verschillen of jargon.

2. Het tweede risico is groepsdenken of groupthink. Dit betekent dat mensen snel op zoek gaan naar overeenstemming over een bepaalde interpretatie, in plaats dat men blijft doorzoeken naar de belangrijkste boodschap die in het verhaal van de cliënt verstopt zit. Door veel tijd te nemen en kritisch te blijven kunt u elkaar hierop aanspreken.

3. Het derde risico is tunnelvisie. Soms denken mensen van te voren al te weten wat de kern van het verhaal is. Zij benaderen de verhalen van de cliënten dan zo, dat ze alleen op zoek gaan naar de onderdelen die hun vooronderstelling bevestigen. De verdere inhoud wordt over het hoofd gezien. Het is een belangrijke valkuil, die u kunt vermijden door de opgehaalde ervaringen met mensen uit een andere geleding te bundelen, of met mensen die niet betrokken zijn geweest bij het ophalen van de verhalen.

Het intern beraad over de verworven ervaringskennis is een belangrijke stap in de methode. Waar komen de vragen vandaan die hierbij centraal staan?

De achtergrond van de hulpvragen
Volgens de Deense wetenschapper Flyvbjerg ontbreekt het vaak aan inzicht in de echte verhalen van mensen.  Verhalen die cijfers kleur geven, maar ook een spiegel aan beleidsmakers en –uitvoerders kunnen voorhouden. Met Flyvbjerg zijn wij in deze methodiek van mening dat verhalen en ervaringen een belangrijke toegevoegde waarde hebben om de werking en effecten van beleid te begrijpen en zo nodig aan te passen.

Soms is het nodig om harde cijfers te produceren om problemen aan te tonen. Soms is het genoeg om verhalen van cliënten of anderen op te tekenen. Zo ziet u of beleid effect heeft of de plank misslaat. Of dat het beleid wel klopt, maar dat de uitvoering niet effectief of zorgvuldig verloopt.

Daarom is het nodig om feiten en ervaringen op te sporen; het gaat dan om cijfers en verhalen. In onze methode gaan we ervan uit dat het goed mogelijk is om het ophalen van cijfers en verhalen zoveel mogelijk gezamenlijk aan te pakken. Dus in een samenwerking tussen bestuur/ambtenaren én cliëntenraden. Daarbij kan het handig en effectief zijn om de cijfers door de professionals op te laten halen en de verhalen van cliënten door cliënten of hun vertegenwoordigers. Maar dat kan per situatie verschillen.

Het is wel zaak om vooraf met elkaar af te spreken welke cijfers en verhalen opgehaald gaan worden en hoe. Zo zorgt u ervoor dat u in het vervolg van het traject (de dialoog) niet van mening verschilt over de aard en de kwaliteit van die cijfers en verhalen.

De dialoog in 4 fases en 4 vragen
In de dialoog onderscheidt Bernd Flyvbjerg 4 fases. Die 4 fases uit de dialoog komen overeen met de vragen die volgens Flyvbjerg moeten worden gesteld in sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Fase 1 is de feiten-onderzoekende fase van de dialoog. Deelnemers aan de dialoog onderzoeken aan de hand van de gebundelde verhalen wat er volgens hen nu precies aan de hand is?  De vragen die centraal staan zijn:
Wat gebeurt er in de leefwereld van de cliënten?
Welke cliënten hebben in de praktijk voordeel van de gang van zaken en wie heeft er nadeel van?

Fase 2 is de waarderende fase waarin de feiten gewogen worden door de deelnemers. In deze fase vindt de echte dialoog plaats. Het gesprek gaat over de onderliggende waarden die volgens de deelnemers aan de dialoog in het geding zijn. De vraag die centraal staat is: Wat vinden de deelnemers aan de dialoog van de gebundelde cliëntervaringen?

Fase 3 sluit de dialoog af, door niet langer opvattingen uit te wisselen, maar wat op tafel is gekomen samen te vatten. Centrale vraag: Is er overeenstemming over de waarden die in het geding zijn en dat er iets moet veranderen?

Fase 4 is de besluitvormende fase waarin op basis van het voorgaande al dan niet wordt gezocht naar mogelijkheden om de onderliggende waarden in de dagelijkse praktijk beter tot hun recht te laten komen. Centraal staat de vraag: Wat moet er gebeuren?

In de methodiek is er op twee momenten sprake van een dialoog. In de eerste plaats de dialoog over de opgehaalde ervaringen rond een onderwerp binnen de eigen groep. Dat is de cliëntenraad aan de ene kant en het bestuur en/of managementteam van de organisatie aan de andere kant. Daarna is er de dialoog tussen de beide groepen. Het voeren van een dialoog is niet eenvoudig. Al heel snel komt het aan op het uitwisselen van meningen en het voeren van onderhandelingen. De dialoog stelt die fase uit. Eerst probeer u zich in te leven in elkaars situatie en overwegingen, voordat de volgende vragen gesteld worden: wat vinden we ervan en wat gaan we hiermee doen?

Er is altijd ongelijkheid, maar u kunt er wel wat aan doen.
In deze methodiek onderkennen we dat er een verschil is in de posities van bestuurders en managers van organisaties aan de ene kant en cliënten en cliëntenvertegenwoordigers aan de andere kant. Bestuur en management hebben zelf veel kennis en informatie, maken beleid en voeren het uit. Cliënten en hun vertegenwoordigers zijn vaak afhankelijk van de informatie die ze krijgen en van de kennis die ze in huis hebben. In hun rol als toezichthouder en adviseur ‘draaien zij niet aan de knoppen’.

Aan onevenwichtigheid kun u van alles doen. Bijvoorbeeld door de plaats waar de dialoog plaatsvindt. Een overleg kan ook plaatsvinden in de vaste vergaderruimte van de cliëntenraad bijvoorbeeld, of bij één van de leden van de cliëntenraad.

Maar ongelijkheid kan vooral worden overbrugd door de manier van spreken over een onderwerp. Een dialoog in deze methodiek gaat niet over feiten en cijfers, maar vooral over de verzamelde cliëntenervaringen. En vooral over de onderliggende waarden die volgens de deelnemers aan de dialoog in het geding zijn. Door op deze manier de dialoog te voeren is, ieder geval tijdelijk, iedereen gelijk. Want hierover is er geen verschil in informatie, kennis en positie. Pas als na de dialoog besluiten genomen en uitgevoerd moeten worden, zijn de rollen weer wezenlijk verschillend en heeft het management een andere verantwoordelijkheid dan de cliëntenraad.

In deze methode draait alles om de dialoog tussen cliënten of hun vertegenwoordigers en bestuurders en managers. We leggen kort uit waarom.

  

Vaak wordt gezegd dat cliëntenparticipatie gaat over het overbruggen van de systeemwereld en de leefwereld. De ‘systeemwereld’ staat dan voor het beleid en vooral voor de uitvoering van het beleid (‘het systeem’ is dan de gemeentelijke dienst bijvoorbeeld of UWV) en de ‘leefwereld’ voor het dagelijks leven van cliënten.

Regelmatig wordt het beeld geschetst dat de leefwereld en de systeemwereld recht tegenover elkaar staan. Dat is niet per se zo. In het ideale geval vullen beide werelden elkaar aan. Het dagelijks leven gaat altijd samen met de vorming van systemen. Denk bijvoorbeeld aan een gezin. Als mensen gaan samenwonen of kinderen krijgen ontstaat er vanzelf een systeem; voor het doen van huishouden, het organiseren van het eten en ga zo maar door. Door de dialoog in woord en daad tussen de leden van het huishouden ontwikkelt zich een passend, uniek systeem, Daar is niets mis mee, integendeel. Systemen worden pas vervelend als zij het dagelijks leven gaan overheersen. Als het bijvoorbeeld niet meer mogelijk is om te variëren met het tijdstip waarop het avondeten wordt opgediend.

Helaas hebben systemen de eigenschap dat ze op den duur het leven van mensen gaan overheersen. Dan wordt het systeem veel te dominant. Vandaar het belang van cliëntenparticipatie: er moeten altijd mensen zijn die er alert op zijn dat het leven van cliënten niet ondergeschikt raakt aan het systeem.

In de wetenschap is veel aandacht voor de manier waarop de dominantie van ‘het systeem’ beperkt kan worden. Een belangrijke manier hiervoor is de voortdurende dialoog tussen beide werelden, om zo op de hoogte te blijven hoe de ene wereld inwerkt op de andere en andersom. En om daar zo nodig verandering in aan te brengen.

Wat ons betreft gaat cliëntenparticipatie hierover: over een echte, doorlopende dialoog tussen bestuurders en managers enerzijds en cliënten en hun vertegenwoordigers anderzijds.

Meer lezen over de dialoog binnen en tussen organisaties

Feedback left by Yogadvisor members on professional cards

The professional page is accessible on any card created by the professional by clicking on the button “”Professional page: See all the cards and comments””.

Edit all your information by clicking on “”My Public Profile””. Click on “”Edit my profile”” (you are the only one who can see this link).In “” Edit My Profile “” you will have the opportunity to:

Note: you are the only one to see this menu displaying your first name.

All cards created by the Yoga professional

A short biography of the professional if fulfilled

Mettre en Favori : vous pouvez cliquer sur le cœur sur la ligne d’une discussion pour la mettre en Favori. Pour l’enlever des Favoris, cliquez à nouveau sur le cœur.

Supprimer une discussion : vous pouvez cliquer sur la corbeille sur la ligne d’une discussion pour la supprimer.

“”Marquer tous comme lus”” (à droite de nouveau message) : Vous pouvez marquer comme lus tous les messages de toutes les discussions.

Afficher et Trier : si vous avez de nombreuses discussions, vous pouvez utiliser les filtres pour afficher seulement les Favoris, les messages non lus, du plus récent au plus ancien ou l’inverse. Cliquez ensuite sur “”Filtrer”” pour appliquer les filtres.

View and Sort: If you have many discussions, you can use filters to display only Favorites, unread messages, from newest to oldest, or vice versa. Then click on “”Filter”” to apply the filters.

des fiches de cours

des fiches de stages ou ateliers (retraites)

“>\”>”,”Vocabulaire “>\”>”,”fiche,fiches “>\”>”,”2018-11-02 11:19:32″ “3. All functionalities “>\”>”,”

Put in Favorite: you can click on the heart icon on the line of a discussion to put it in Favorite. To remove it from Favorites, click on the heart again.

Delete a chat: You can click on the trash icon on the line of a chat to delete it.

“”Mark all as read”” (to the right of new message): You can mark as read all the messages of all the discussions.

class cards

retreats or workshops cards

“>\”>”,”Vocabulaire “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 11:19:32″ “1. Qu’est-ce qu’une “”fiche”” ? “>\”>”,”Sur Yogadvisor, les fiches sont des pages Internet contenant des informations fournies par les professionnels du Yoga. Les professionnels peuvent créer 2 types de fiches :

La page du professionnel est accessible sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel en cliquant sur le bouton “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires””. “>\”>”,”Vocabulaire “>\”>”,”commentaire,fiches,page pro “>\”>”,”2018-11-02 11:22:54″ “1. What is a card? “>\”>”,”On Yogadvisor, the cards are web pages containing information provided by Yoga professionals. Professionals can create 2 types of cards:

Toutes les fiches créées par le professionnel du Yoga

Une courte biographie du professionnel si renseignée

Les commentaires laissés par les membres de Yogadvisor sur les fiches du professionnel

“>\”>”,”Vocabulaire “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 11:22:54″ “2. Qu’est ce que la “”page du professionnel”” ? “>\”>”,”Sur Yogadvisor, la page du professionnel est une page Internet contenant :

On Yogadvisor, the professional page is a web page containing:

Remplissez le champ “”Sujet”” et écrivez votre message.

Cliquez sur Envoyer le message. Votre destinataire recevra un email pour l’informer qu’il a un nouveau message sur la messagerie interne.

1.1 FAVORITES:

Members can put topics in favorites. Just go to a Subject and click on “” Put in Favorite “”. Member’s favorites are displayed in the member’s profile. To remove from the Favorites: You must return to the subject and click on “” Remove from Favorites “”.

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,”fonctionnement,messagerie “>\”>”,”2018-11-02 11:02:22″ “2. You have received a new message? “>\”>”,”

You will receive an email notifying you that you have received a new message . Follow the link or log in directly to Yogadvisor.

When you have an unread message, a green circle appears on the envelope:

Click on the envelope

The discussion looks like this: The green circle next to the heart icon means that the message has not been read. The heart icon allows to put the discussion in Favorite. And the trash icon to delete the discussion.To enter the discussion and reply, click on the message (here test blabla).

You see the whole discussion and you can reply. You have the option of “”Report Abuse”” or “”Return to Inbox””.

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:55:09″ “2. Quelqu’un vous a envoyé un nouveau message? “>\”>”,”

1.2 SUBSCRIPTIONS:

Members can subscribe to Forums . Go to a Forum and click on “” Subscribe “”. Members will receive an email when a new topic is created in the Forum. Members can subscribe to Forum Topics . Go to a Subject and click on “” Subscribe “”. Members will receive an email if a reply has been posted for a given Subject. Subscriptions are displayed in the member’s profile. To withdraw the subscription, go to the Subject or the Forum and click on “”Unsubscribe””. “>\”>”,”Forum “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:36:41″ “1. Qu’elle est la différence entre les “”Favoris”” et les “”Abonnements”” ? “>\”>”,”

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,”envoi,messagerie “>\”>”,”2018-11-02 10:49:15″ “2. How to add a new topic? “>\”>”,”When you are on the main page of the Forum, the list of all the main Forums is displayed. Click on the Main Forum if it does not have a Secondary Forum or on the Secondary Forum. The list of existing topics appears and below the possibility to create a new topic. “>\”>”,”Forum “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:40:56″ “1. What is the difference between “”Favorites”” and “”Subscriptions””? “>\”>”,”

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:49:15″ “1. Vous souhaitez envoyer un nouveau message ? “>\”>”,”

Cliquez sur Nouveau message.

Dans le champ Destinataire, vous pouvez rechercher un membre à partir de son nom, prénom ou pseudo , c’est son pseudo qui apparaîtra avec sa photo de profil.

Statistics of my cards

Or go directly to the registration form here : Register

Your username is not modifiable after registration. You can choose to display it publicly so that you name and first name are not visible on the site.

Associate your account with your Facebook account and / or Google+ and / or Twitter. The goal being to connect faster (as social networks are often already connected, the connection to Yogadvisor will be done in one click).

Change your name, first name, email address and password.

Choose the name you want to display publicly: This is where you can choose to publicly display your username or first name.

Change your default profile picture. .

Add a short biography that will be visible on your cards below your public name.

Complete your public profile on the Forum (number of years of Yoga practice, date of birth, city).

Be careful, do not forget to click on “” Update “” to save your changes. How to delete my account? Just contact us:

par mail

via le formulaire de contact

“>\”>”,”Compte,Membre “>\”>”,”information,modification “>\”>”,”2018-11-02 09:50:52″ “1. How to create a member account? “>\”>”,”

In the menu: Go to “”Create an account”” and then “”Create a member account””:

Choisir le nom que vous souhaitez afficher publiquement : C’est ici que vous pouvez choisir d’afficher publiquement votre Pseudo ou votre prénom.

Changer la photo de profil par défaut .

Ajouter une courte biographie qui sera visible sur vos fiches en dessous de votre nom public.

Compléter votre profil public sur le Forum (nombre d’années de pratique du Yoga, date de naissance, ville).

Attention, n’oubliez pas de cliquer sur « Mettre à jour » pour sauvegarder vos modifications. Comment supprimer mon compte ? Il suffit de nous contacter :

Modifier toutes vos informations en cliquant sur “”Mon Profil Public””. Cliquez sur “”Modifier mon profil”” (vous être le(la) seul(e) à pouvoir voir ce lien).Dans “” Modifier mon profil “” vous aurez la possibilité de :

Associer votre compte avec votre compte Facebook et/ou Google+ et/ou Twitter. Le but étant de se connecter plus rapidement, en effet les réseaux sociaux étant souvent déjà connectés, la connexion à Yogadvisor se fera alors en 1 seul clic.

Modifier votre nom, prénom, adresse email et mot de passe.

If you can not find it, contact us:

By email

Via the contact form

“>\”>”,”Membre “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-01 19:42:34″ “1. Comment créer un compte membre ? “>\”>”,”Dans le menu : Allez dans “”Créer un compte”” puis “”Créer un compte membre”” :Ou accédez directement au formulaire d’inscription ici : S’inscrire Votre pseudo est non modifiable après l’inscription. Vous pourrez choisir de l’afficher publiquement afin que vos nom et prénom ne soient pas visibles sur le site. Une fois inscrit, vous devez confirmer votre adresse de messagerie pour pouvoir vous connecter. Pour cela, merci de consulter votre boite de réception de l’adresse mail indiquée lors de votre inscription et cliquer sur le lien d’activation dans le mail de confirmation . Vous ne voyez pas le message ? Pensez à vérifier dans vos Spams 🙂 Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous :

1.2 LES ABONNEMENTS :

a

Les membres peuvent s’abonner à des Forums . Aller sur un Forum et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres recevront un email quand un nouveau sujet est créé dans le Forum. Les membres peuvent s’abonner à des Sujets du Forum . Aller sur un Sujet et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres recevront un email si une réponse a été postée pour un Sujet donné. Les abonnements sont affichés dans le profil du membre. Pour retirer l’abonnement, aller sur le Sujet ou le Forum et cliquer sur “” Me désabonner “”. “>\”>”,”Forum “>\”>”,”abonnements,favoris “>\”>”,”2018-11-02 10:36:41″ “4. Where to find the professional’s page with the cards and associated comments? “>\”>”,”You have access to the professional’s page by going to any card created by the professional. You will find a button “”Page of the professional: See all the cards and comments” “>\”>”, click on it and you will be on the page of the professional.”>\”>”,”Membre “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:23:41″ “4. Où se trouve la page du professionnel avec les fiches et commentaires associés ? “>\”>”,”Vous avez accès à la page du professionnel en allant sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel. Vous y trouverez un bouton “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur la page du professionnel.”>\”>”,”Fiches_Membres,Membre “>\”>”,”commentaire,fiches,page pro “>\”>”,”2018-11-02 10:23:41″ “2. How to manage my account? “>\”>”,”

Les membres peuvent s’abonner à des Forums . Aller sur un Forum et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres recevront un email quand un nouveau sujet est créé dans le Forum. Les membres peuvent s’abonner à des Sujets du Forum . Aller sur un Sujet et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres recevront un email si une réponse a été postée pour un Sujet donné. Les abonnements sont affichés dans le profil du membre. Pour retirer l’abonnement, aller sur le Sujet ou le Forum et cliquer sur “” Me désabonner “”. “>\”>”,”Forum “>\”>”,”abonnements,favoris “>\”>”,”2018-11-02 10:36:41″ “4. Where to find the professional’s page with the cards and associated comments? “>\”>”,”You have access to the professional’s page by going to any card created by the professional. You will find a button “”Page of the professional: See all the cards and comments” “>\”>”, click on it and you will be on the page of the professional.”>\”>”,”Membre “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:23:41″ “4. Où se trouve la page du professionnel avec les fiches et commentaires associés ? “>\”>”,”Vous avez accès à la page du professionnel en allant sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel. Vous y trouverez un bouton “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur la page du professionnel.”>\”>”,”Fiches_Membres,Membre “>\”>”,”commentaire,fiches,page pro “>\”>”,”2018-11-02 10:23:41″ “2. How to manage my account? “>\”>”,”

Vous voyez toute la discussion et vous pouvez répondre. Vous avez la possibilité de “”Signaler un abus”” ou “”Retour à la boite de réception””.

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 10:55:09″ “1. You wish to send a new message? “>\”>”,”

1. Click on New Message. 2. In the Recipient field, you can search for a member through his last name, first name or username . 3. Fill in the “”Subject”” field and write your message. 4. Click Send Message. Your recipient will receive an email to inform him that he has a new message.

Vous recevrez un email pour vous avertir que vous avez reçu un nouveau message . Suivez le lien ou connectez-vous directement à Yogadvisor.

Quand vous avez un message non lu, vous avez un rond vert sur l’enveloppe :

Cliquez sur l’enveloppe

La discussion se présente comme ceci : Le rond vert à côté du cœur signifie que le message n’a pas été lu. Le cœur permet de mettre la discussion en Favori. Et la poubelle de supprimer la discussion. Pour entrer dans la discussion et pour répondre, vous devez cliquez sur le message (ici test blabla).

1.1 LES FAVORIS :

Les membres peuvent mettre des Sujets en favoris. Il suffit d’aller sur un Sujet et cliquer sur “” Mettre en Favori “”. Les favoris du membre sont affichés dans le profil du membre. Un suivi RSS est aussi assuré (pour ceux qui connaissent). Pour retirer le Favori : Il faut retourner sur le sujet et cliquer sur “” Retirer des favoris “”.

Signaler un abus : dans une discussion vous avez la possibilité de “”Signaler un abus” “>\”>”, l’administrateur de Yogadvisor recevra un email.

Once registered, you have to confirm your e-mail address in order to log in.

For this, please consult your inbox of the email address indicated during your registration and click on the activation link in the confirmation email. You cannot find the message? Remember to check in your Spams 🙂

by email

via the contact form

“>\”>”,”Membre “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 09:50:52″ “2. Comment gérer mon compte ? “>\”>”,”

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Report abuse: In a discussion you have the possibility to “”Report an abuse” “>\”>”, the administrator of Yogadvisor will get an email.

“>\”>”,”Messagerie_Interne “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-02 11:02:22″ “3. Toutes les fonctionnalités “>\”>”,”

par mail

via le formulaire de contact

“>\”>”,”Compte,Membre “>\”>”,”création “>\”>”,”2018-11-01 19:42:34″ “4. How to manage my account? “>\”>”,”When you click on “”My Account”” you access a menu containing 4 clickable links:

Dashboard

Account Details

My cards

4.1 Manage my data

On Dashboard are available:

Links to all possible settings of your account to:

view your orders

change your billing address

change your password and account details

manage your cards

view the statistics of your cards

A summary of the packages you have that have not been fully used

4.2 Manage my Profile

In “”Account Details”” you will have the opportunity to:

Link your account with your Facebook account and / or Google+ and / or Twitter. The goal is to connect faster. Indeed social networks are often already connected, the connection to Yogadvisor will be done in one click.

Change your name, first name, email address and password

Choose the name you want to display publicly: This is where you can choose to publicly display your username or first name.

Add your professional Facebook, Twitter, Instagram and / or Google+ URLs . These URLs will appear in all your cards in the form of clickable icons if they are filled in as well as above the “”comments concerning the professional”” on the page of the professional which contains all the cards of the professional. They are common to all your cards.

Change the default profile picture. .

Add a short biography that will be visible on your cards below your public name.

Complete your public profile on the Forum (number of years of Yoga practice, date of birth, city).

Be careful , do not forget to click on “”Update”” to save your changes

4.3 Manage my cards

In “”My cards””: The list of cards that belong to you is displayed with the possibility of:

Editing them

Copying them

Renewing them

Deleting them

Note 1: We recommend that you do not delete your expired cards. This will keep the history and reviews / comments associated with the card.

Note 2: Deleting a card will not make you “”regain”” the ability to create a new card to replace the deleted one.

The expiry date of the card is also indicated.

Cases of expired cards:

An expired card is no longer displayed in the “”Class”” page for a class card or in the “”Workshop and Retreat”” page for a workshop or retreat card.

However, it is not removed from the server except voluntary action by the professional (by going to “”My Account”” then “”My Cards”” and clicking on “”Delete””).

We recommend that you do not delete your expired card. This will keep the history and reviews / comments associated with the card.

If you shared your card on your social networks, it will always be accessible.

Your expired card will always be displayed in your “”professional”” page. FAQ page of professional .

For a retreat card: those who have participated can leave comments / comments directly on the retreat card. They will be displayed in your “”professional”” page. FAQ page of professional .

After a retreat, do not hesitate to send back the link of your retreat card or your “”professional”” page to the participants to encourage them to leave their comments.

For your next retreat, when the users will consult your “”professional”” page they will see the comments left on your previous events.

An expired card is no longer editable.(You will have the possibility to renew a card if you want it to be displayed again).

4.4 Track my statistics

In “”Statistics of my cards”” you will find :

The number of visits on your cards.

You can change the start and end dates to view the statistics of your cards for a given period.

You can select the cards of your choice.

“>\”>”,”Professionnel “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-01 19:24:03″ “4. Comment gérer mon compte ? “>\”>”,”Quand vous cliquez sur sur “”Mon Compte”” un menu contenant 4 liens cliquables s’affiche :

Tableau de bord

Détails du compte

Mes fiches

Statistiques de mes fiches

4.1 Gérer mes données

Sur Tableau de bord sont disponibles :

Des liens vers tous les paramétrages possibles de votre compte pour :

visualiser vos commandes

modifier votre adresse de facturation

changer votre mot de passe et les détails de votre compte

gérer vos fiches

visualiser les statistiques de vos fiches

Un récapitulatif des forfaits que vous possédez et qui n’ont pas été entièrement utilisés

4.2 Gérer mon profil

Dans “”Détails du compte”” vous aurez la possibilité de :

Associer votre compte avec votre compte Facebook et/ou Google+ et/ou Twitter. Le but étant de se connecter plus rapidement, en effet les réseaux sociaux étant souvent déjà connectés, la connexion à Yogadvisor se fera alors en 1 seul clic.

Modifier votre nom, prénom, adresse email et mot de passe

Choisir le nom que vous souhaitez afficher publiquement : C’est ici que vous pouvez choisir d’afficher publiquement votre Pseudo ou votre prénom.

Ajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+. Ces URL apparaîtront dans toutes vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées ainsi que au-dessus des « commentaires concernant le professionnel » sur la page du professionnel qui contient toutes les fiches du professionnel. Elles sont communes à toutes vos fiches.

Changer la photo de profil par défaut .

Ajouter une courte biographie qui sera visible sur vos fiches en dessous de votre nom public.

Compléter votre profil public sur le Forum (nombre d’années de pratique du Yoga, date de naissance, ville).

Attention , n’oubliez pas de cliquer sur « Mettre à jour » pour sauvegarder vos modifications.

4.3 Gérer mes fiches

Dans “”Mes fiches” “>\”>”, la liste des fiches qui vous appartiennent s’affiche avec la possibilité de les :

Modifier

Renouveler

Supprimer

Note 1 : Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos fiches expirées. Cela permet de garder l’historique et les avis/commentaires associés à la fiche.

Note 2 : Supprimer une fiche ne vous fera pas « regagner » la possibilité de créer une nouvelle fiche pour remplacer celle supprimée.

La date d’expiration de la fiche est également indiquée.

Cas des fiches expirées :

Une fiche expirée n’est plus affichée dans la page « Cours » pour une fiche de cours ni dans la page « Ateliers et Stages » pour une fiche atelier ou stage.

Elle n’est cependant pas supprimée du serveur sauf action volontaire du professionnel (en allant dans « Mon Compte » puis « Mes fiches » et en cliquant sur « Supprimer »).

Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos fiches expirées. Cela permet de garder l’historique et les avis/commentaires associés à la fiche :

Si vous avez partagé votre fiche sur vos réseaux sociaux, elle sera toujours accessible.

Votre fiche expirée sera toujours affichée dans votre page « professionnel ». FAQ page du professionnel .

Pour une fiche de stage : les yogistes ayant participé pourront laisser des avis/commentaires directement sur la fiche du stage. Ils seront affichés dans votre page « professionnel ». FAQ page du professionnel .

Après un stage, n’hésitez pas à renvoyer le lien de votre fiche de stage ou de votre page « professionnel » à ceux qui ont suivi votre stage afin de les encourager à laisser leurs commentaires.

Pour votre prochain stage, quand les internautes consulteront votre page « professionnel » ils verront les commentaires et avis laissés sur les précédents stages.

Une fiche expirée n’est plus modifiable. Vous aurez la possibilité de renouveler la fiche si vous souhaitez qu’elle soit à nouveau présente dans la page « Cours » pour une fiche cours ou dans la page « Stages et Ateliers » pour un stage ou un atelier.

4.4 Suivre mes statistiques

Dans “”Statistiques de mes fiches”” vous aurez :

Le nombre de visites sur vos fiches.

Vous pouvez changer les dates de début et fin pour visualiser les statistiques de vos fiches sur la période que vous souhaitez.

Vous pouvez sélectionner les fiches de votre choix.

“>\”>”,”Professionnel,Professionnels “>\”>”,”menu “>\”>”,”2018-11-01 19:24:03″ “3. How packages work? “>\”>”,”Packages are valid for 1 year from the date of subscription of the package. With a package, you can create your cards (see FAQ What’s a card? ).

The « class » cards will expire on the expiration date of the package.

The « workshop or retreat » cards will expire on the date of the beginning of the retreat or the workshop + 1 day, or if the start date of the event begins after the expiry date of the package, the card will expire at the expiration of the package.

You can choose the package which suits you better among Feather, Balance or Bliss. For the launch of the website and until 2020, we offer you the Bliss package that consist in one free year of unlimited publications of cards of classes, workshops or retreats. Once this offers will expire, the following will be available: – 1 free class card per professional: unlimited duration. – Several packages available according to the number of cards published in the year of subscription.

Package Feather

30€ per year

Register

Package Balance

70€ per year

3 cards

Register

Package Bliss

150€ per year

Unlimited number of cards

Register Concrete examples: The packages are valid for one year from the date of subscription of the package . With a package, you can create cards (see FAQ What’s a card? ).

The “”class”” cards will expire at the same time as your package.

The “”retreats or workshops”” cards will expire on the date of the beginning of the retreat or workshop + 1 day , or if the start date of the retreat begins after the expiration date of the package, the card will expire at the end of the package .

If you still have cards available for creation, you can check how many you have left:

By accessing “”My Account”” and then “”Dashboard”” in “”My Plans””

By accessing “”Add a listing”” in “”Your packages””

An expired or fully used package is no longer visible.

Concrete example of expiration 1: You bought on 15/09/20 18 the Balance Package (3 cards) at 70 € for one year

This package entitles you to 3 cards.

You create the first card, a class card, directly when you buy the package. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create a second card, a class card, on 05/01/2019. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create your last card, a retreat card on 17/02/2019. Your retreat starts on 05 /03/2019. Your card will expire on 06 /03/2019 the day following the beginning of the retreat

Concrete example expiration 2: You bought on 15/09/20 18 the Balance Package (3 cards) at 70 € for one year

This package entitles you to 3 cards.

You create the first card, a class card, directly when you buy the package. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create a second card, a class card, on 05/01/2019. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create your last card, a retreat card, on 17/02/2019. Your retreat starts on 20 /09/2019, 5 days after the expiration of your package. Your card will expire on 15 /09/2019 , ie the expiry date of your package. .

“>\”>”,”Professionnel “>\”>”,” “>\”>”,”2018-11-01 18:41:25″ “3. Comment fonctionnent les forfaits ? “>\”>”,”Les forfaits sont valables un an à partir de la date de souscription du forfait. Avec un forfait, vous pourrez créer des fiches (voir FAQ Qu’est-ce qu’une fiche ).

Les fiches “”cours”” expireront à date d’expiration du forfait.

Les fiches “”stages ou ateliers”” expireront à la date du début du stage ou atelier + 1 jour, ou si la date du début du stage commence après la date d’expiration du forfait, la fiche expirera à l’expiration du forfait.

Vous pouvez choisir le forfait qui vous convient parmi Plume, Équilibre ou Plénitude. Pour le lancement du site et jusqu’à 2020, nous vous offrons le forfait Plénitude, soit 1 an gratuit de publications illimitées de fiches de cours et de stages ou ateliers. Au-delà : – 1 fiche de cours gratuite par professionnel : durée illimitée. – Plusieurs forfaits disponibles en fonction du nombre de fiches publiées dans l’année de souscription.

Forfait Plume

30€ par an

1 fiche

S’inscrire

Forfait Équilibre

70€ par an

3 fiches

S’inscrire

Forfait Plénitude

150€ par an

Nombre illimité de fiches

S’inscrire Exemples concrets : Les forfaits sont valables un an à partir de la date de souscription du forfait . Avec un forfait, vous pourrez créer des fiches (voir FAQ Qu’est-ce qu’une fiche ).

Les fiches “”cours”” expireront en même temps que votre forfait .

Les fiches “”stages ou ateliers”” expireront à la date du début du stage ou atelier + 1 jour , ou si la date du début du stage commence après la date d’expiration du forfait, la fiche expirera à l’expiration du forfait.

S’il vous reste des fiches disponibles pour création, vous pouvez consulter leur nombre :

En allant dans “”Mon Compte”” puis “”Tableau de bord”” dans “”Mes forfaits””

En allant dans “”Ajouter une fiche”” dans “”Vos forfaits””

Un forfait expiré ou utilisé entièrement n’est plus visible.

Exemple concret expiration 1 : Vous avez acheté le 15/09/20 18 le Forfait Équilibre (3 fiches) à 70€ pour un an

Ce forfait vous donne droit à 3 fiches.

Vous créez directement la première fiche à l’achat du forfait, une fiche cours. Votre fiche expirera le 15/09/20 19 .

Vous créez une deuxième fiche le 05/01/2019, une fiche cours. Votre fiche expirera aussi le 15/09/20 19 .

Vous créez votre dernière fiche le 17/02/2019, une fiche stage. Votre stage commence le 05 /03/2019. Votre fiche expirera le 06 /03/2019 soit le lendemain du début du stage.

Exemple concret expiration 2 : Vous avez acheté le 15/09/20 18 le Forfait Équilibre (3 fiches) à 70€ pour un an

Ce forfait vous donne droit à 3 fiches.

Vous créez directement la première fiche à l’achat du forfait, une fiche cours. Votre fiche expirera le 15/09/20 19 .

Vous créez une deuxième fiche le 05/01/2019, une fiche cours. Votre fiche expirera aussi le 15/09/20 19 .

Vous créez votre dernière fiche le 17/02/2019, une fiche stage. Votre stage commence le 20 /09/2019, soit 5 jours après l’expiration de votre forfait. Votre fiche expirera le 15 /09/2019 soit à la date d’expiration de votre forfait .

“>\”>”,”Professionnel,Professionnels “>\”>”,”forfait “>\”>”,”2018-11-01 18:41:25″ “2. How to create a card? “>\”>”,”In order to create a card, you must first have created a professional account (see FAQ Create a professional account‎ ). Once your account is created, you must be logged in.

Go to « Add a card »

Note: you are the only one to see this menu displaying your first name.

Subscribe to the yearly package that suits you best then click on “”Next””. (see FAQ on packages ). Plénitude package is currently free with illimited publication until 2020 🙂 Or If you already have an active package, go to “”Your packages:”” select it and click on “”Next””.

Choose which type of card you want to create (“”class”” or “”workshop or retreat””) then fill in all the fields, the more precise you are, the more your profile will be of high quality and appreciated.

When the preview suits you, Click on “”Confirm””. Or To save a card in progress, click on “”Preview””. Your information will be automatically registered and will appear when you click on “”add a card”” and select a package.

Valid from 2020: Complete the fields for billing and choose your payment method. You can pay by credit card, using a Paypal account or by bank transfer.

Your card is created, you can view it, edit it, and see the number of visitors who looked at it.

Tips 1 : You can copy an existing card:

Tips 2 : Make sure you always have an active card to facilitate access to your “”professional page”” which contains the members’ reviews. “>\”>”,”Professionnel “>\”>”,” “>\”>”,”2018-10-31 14:04:07″ “2. Comment créer une fiche ? “>\”>”,”Pour créer une fiche, vous devez au préalable avoir créé un compte professionnel (voir FAQ Créer un compte professionnel‎ ). Une fois votre compte créé, vous devez être connecté.

Allez dans “”Ajouter une fiche””

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Souscrivez au forfait annuel qui vous convient puis cliquez sur “”Suivant””. (voir FAQ sur les forfaits ). Le Forfait Plénitude est actuellement gratuit pour des publications illimitées jusqu’à 2020. Ou Si vous avez déjà un forfait actif, dans « Vos forfaits : » sélectionnez le puis cliquez sur « Suivant »

Choisissez quel type de fiche vous souhaitez créer (“”cours”” ou “”atelier ou stage””) puis remplissez tous les champs, plus vous êtes précis et plus votre fiche sera de qualité et appréciée.

Quand l’aperçu vous convient cliquez sur “”Confirmer”” Ou Pour sauvegarder une fiche en cours de rédaction, cliquez sur “”Aperçu””. Vos informations seront mémorisées et apparaîtront lorsque vous cliquerez sur « ajouter une fiche » puis sélectionnerez un forfait.

Valable à partir de 2020 : Remplissez les champs pour la facturation et choisissez votre mode de paiement, vous pouvez régler avec votre carte bancaire, avec un compte Paypal ou par virement bancaire.

Votre fiche est créée, vous pouvez la consulter, la modifier et voir le nombre de visiteurs qui l’ont consultée. Aller dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””.

Astuce 1 : Vous pouvez copier une fiche existante : Astuce 2 : Veillez à toujours avoir une fiche active afin de faciliter l’accès à votre « page professionnel » qui contient les différents avis. “>\”>”,”Professionnel,Professionnels “>\”>”,”création,fiche,forfait “>\”>”,”2018-10-31 14:04:07″ “1. How to create a professional account? “>\”>”,”In the menu: Go to “”create an account”” and then “”Create a Pro account””:Or reach directly the registration form here: Register Your username is not modifiable after registration. You can choose to display it publicly so that you name and first name are not visible on the website. Once registered, you have to confirm your e-mail address in order to log in. For this, please consult your inbox for the email address specified during your registration and click on the activation link in the confirmation email. You can’t find the message? Remember to check in your Spams 🙂 If you can not find it, contact us:

By email

Via the contact form

“>\”>”,”Professionnel “>\”>”,” “>\”>”,”2018-10-31 13:00:27″ “1. Comment créer un compte professionnel ? “>\”>”,”Dans le menu : Allez dans « Créer un compte » puis « Créer un compte pro » :Ou accédez directement au formulaire d’inscription ici : S’inscrire Votre pseudo est non modifiable après l’inscription. Vous pourrez choisir de l’afficher publiquement afin que vos nom et prénom ne soient pas visibles sur le site. Une fois inscrit, vous devez confirmer votre adresse de messagerie pour pouvoir vous connecter. Pour cela, merci de consulter votre boite de réception de l’adresse mail indiquée lors de votre inscription et cliquer sur le lien d’activation dans le mail de confirmation . Vous ne voyez pas le message ? Pensez à vérifier dans vos Spams 🙂 Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous :

par mail

via le formulaire de contact

a

“>\”>”,”Compte,Professionnel,Professionnels “>\”>”,”création “>\”>”,”2018-10-31 13:00:27″ “Comment modifier mes fiches ? “>\”>”,”Si vous avez créé ou revendiqué une fiche, elle a été ajoutée dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Vous pouvez alors cliquer sur “”Modifier”” pour modifier le contenu de votre fiche. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”modification “>\”>”,”2017-09-18 15:05:22″ “Pourquoi est-il important de se déconnecter ? “>\”>”,”Si vous ne travaillez pas sur votre ordinateur personnel, il est important de se déconnecter après chaque session et de ne pas mémoriser les identifiants à la connexion. Si vous avez mémoriser les identifiants, vous pouvez changer de mot de passe en allant dans « Mon Compte » puis « Détails du compte » en modifiant directement le mot de passe dans le formulaire. “>\”>”,”Compte “>\”>”,”déconnexion “>\”>”,”2017-08-09 10:11:56″ “2. Comment ajouter un nouveau Sujet ? “>\”>”,”Lorsque vous êtes sur la page principale du Forum, la liste des Forums principaux s’affiche. Cliquez sur le Forum principal s’il n’a pas de Forum secondaire ou sur le Forum secondaire. La liste des sujets existants s’affiche et en dessous la possibilité de créer un nouveau sujet. “>\”>”,”Forum “>\”>”,”sujet “>\”>”,”2017-08-09 08:33:25″ “Comment fonctionne le forum ? “>\”>”,”Lorsque vous êtes sur la page principale du Forum vous avez la liste de tous les principaux Forums et Forums secondaires. Vous les retrouvez aussi sur la droite les principaux Forums. Il faut cliquer sur le Forum principal s’il n’a pas de Forum secondaire ou jusqu’au Forum secondaire pour entrer dans le Forum . Quand vous êtes entré vous aurez la possibilité de créer des Sujets dans le Forum. Dans un Forum, les membres peuvent créer de nouveaux Sujets ou répondre à des Sujets existants. Ils répondent en laissant des Messages . Autres fonctionnalités :

“>\”>”,”Compte,Professionnel,Professionnels “>\”>”,”création “>\”>”,”2018-10-31 13:00:27″ “Comment modifier mes fiches ? “>\”>”,”Si vous avez créé ou revendiqué une fiche, elle a été ajoutée dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Vous pouvez alors cliquer sur “”Modifier”” pour modifier le contenu de votre fiche. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”modification “>\”>”,”2017-09-18 15:05:22″ “Pourquoi est-il important de se déconnecter ? “>\”>”,”Si vous ne travaillez pas sur votre ordinateur personnel, il est important de se déconnecter après chaque session et de ne pas mémoriser les identifiants à la connexion. Si vous avez mémoriser les identifiants, vous pouvez changer de mot de passe en allant dans « Mon Compte » puis « Détails du compte » en modifiant directement le mot de passe dans le formulaire. “>\”>”,”Compte “>\”>”,”déconnexion “>\”>”,”2017-08-09 10:11:56″ “2. Comment ajouter un nouveau Sujet ? “>\”>”,”Lorsque vous êtes sur la page principale du Forum, la liste des Forums principaux s’affiche. Cliquez sur le Forum principal s’il n’a pas de Forum secondaire ou sur le Forum secondaire. La liste des sujets existants s’affiche et en dessous la possibilité de créer un nouveau sujet. “>\”>”,”Forum “>\”>”,”sujet “>\”>”,”2017-08-09 08:33:25″ “Comment fonctionne le forum ? “>\”>”,”Lorsque vous êtes sur la page principale du Forum vous avez la liste de tous les principaux Forums et Forums secondaires. Vous les retrouvez aussi sur la droite les principaux Forums. Il faut cliquer sur le Forum principal s’il n’a pas de Forum secondaire ou jusqu’au Forum secondaire pour entrer dans le Forum . Quand vous êtes entré vous aurez la possibilité de créer des Sujets dans le Forum. Dans un Forum, les membres peuvent créer de nouveaux Sujets ou répondre à des Sujets existants. Ils répondent en laissant des Messages . Autres fonctionnalités :

Vous pouvez cliquer sur l’image de profil des participants pour voir leur profil public.

Sur la droite vous aurez une courte liste des Sujets récents et des Réponses récentes

Vous pouvez mettre en Favori un Sujet

Vous abonner à un Sujet ou un Forum . Vous recevrez un mail pour vous signalez un nouveau Message dans le Sujet ou nouveau Sujet dans le Forum.

a

Dans votre profil public vous pouvez voir les Sujets et Forums auxquels vous êtes abonnés et les Sujets mis en Favoris. Voir FAQ différence entre Favori et Abonnement. “>\”>”,” “>\”>”,”fonctionnement “>\”>”,”2017-08-09 08:26:16″ “Ma fiche est expirée, comment la renouveler pour qu’elle soit à nouveau visible dans les recherches ? “>\”>”,”Vous pouvez renouveler votre fiche en allant dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Cliquez sur “”Renouveler”” en dessous de la fiche que vous souhaitez renouveler. Vous devrez choisir un nouveau forfait. Vous pouvez modifier votre fiche avant de continuer. Voir FAQ Créer une fiche . “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”expiration,renouveler “>\”>”,”2017-08-08 20:22:24″ “Peut-on laisser des commentaires sur une fiche qui a expirée ? “>\”>”,”Oui. Les commentaires seront visibles sur votre page “”professionnel””. Pour plus d’information : Voir FAQ Qu’est ce que la “”page du professionnel””. Voir FAQ Où trouver une fiche qui a expirée ?. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”commentaire,expiration,visibilité “>\”>”,”2017-08-08 19:42:02″ “Ou peut on trouver une fiche expirée ? “>\”>”,”Une fiche expirée est toujours accessible dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Vous ne pourrez plus la modifier. Vous pouvez cliquer dessus pour la consulter. Vous aurez la possibilité de renouveler la fiche si vous souhaitez qu’elle soit à nouveau présente dans la page “”Cours”” pour une fiche cours ou dans la page “”Stages et Ateliers”” pour un stage ou un atelier. De plus, une fiche expirée est toujours visible dans votre page “”professionnel”” . Cette page est accessible en allant sur n’importe quelle fiche que vous avez créé. Vous trouverez un bouton “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur votre page “”professionnel””.Après un stage, n’hésitez pas à renvoyer le lien de votre fiche de stage ou de votre page “”professionnel “” à ceux qui ont suivi votre stage. Vous pouvez les retrouver via la messagerie interne si vous récupérez leurs pseudonymes. Note : l’envoi multiple n’est pas possible via la messagerie interne. A votre prochain stage, quand les internautes consulteront votre page “”professionnel”” ils verront les commentaires et avis laissés sur les précédents stages. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”expiration,fiche “>\”>”,”2017-08-08 19:38:07″ “Comment supprimer une fiche ? “>\”>”,”Vous pouvez supprimer à tout moment une fiche de votre compte :

Dans votre profil public vous pouvez voir les Sujets et Forums auxquels vous êtes abonnés et les Sujets mis en Favoris. Voir FAQ différence entre Favori et Abonnement. “>\”>”,” “>\”>”,”fonctionnement “>\”>”,”2017-08-09 08:26:16″ “Ma fiche est expirée, comment la renouveler pour qu’elle soit à nouveau visible dans les recherches ? “>\”>”,”Vous pouvez renouveler votre fiche en allant dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Cliquez sur “”Renouveler”” en dessous de la fiche que vous souhaitez renouveler. Vous devrez choisir un nouveau forfait. Vous pouvez modifier votre fiche avant de continuer. Voir FAQ Créer une fiche . “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”expiration,renouveler “>\”>”,”2017-08-08 20:22:24″ “Peut-on laisser des commentaires sur une fiche qui a expirée ? “>\”>”,”Oui. Les commentaires seront visibles sur votre page “”professionnel””. Pour plus d’information : Voir FAQ Qu’est ce que la “”page du professionnel””. Voir FAQ Où trouver une fiche qui a expirée ?. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”commentaire,expiration,visibilité “>\”>”,”2017-08-08 19:42:02″ “Ou peut on trouver une fiche expirée ? “>\”>”,”Une fiche expirée est toujours accessible dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””. Vous ne pourrez plus la modifier. Vous pouvez cliquer dessus pour la consulter. Vous aurez la possibilité de renouveler la fiche si vous souhaitez qu’elle soit à nouveau présente dans la page “”Cours”” pour une fiche cours ou dans la page “”Stages et Ateliers”” pour un stage ou un atelier. De plus, une fiche expirée est toujours visible dans votre page “”professionnel”” . Cette page est accessible en allant sur n’importe quelle fiche que vous avez créé. Vous trouverez un bouton “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur votre page “”professionnel””.Après un stage, n’hésitez pas à renvoyer le lien de votre fiche de stage ou de votre page “”professionnel “” à ceux qui ont suivi votre stage. Vous pouvez les retrouver via la messagerie interne si vous récupérez leurs pseudonymes. Note : l’envoi multiple n’est pas possible via la messagerie interne. A votre prochain stage, quand les internautes consulteront votre page “”professionnel”” ils verront les commentaires et avis laissés sur les précédents stages. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”expiration,fiche “>\”>”,”2017-08-08 19:38:07″ “Comment supprimer une fiche ? “>\”>”,”Vous pouvez supprimer à tout moment une fiche de votre compte :

Aller dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches”” et en cliquer sur “”Supprimer””.

Note 1 : Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos fiches expirées. Cela permet de garder l’historique et les avis/commentaires associés à la fiche. Note 2 : Supprimer une fiche ne vous fera pas “”regagner”” la possibilité de créer une nouvelle fiche pour remplacer celle supprimée. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”fiche,suppression “>\”>”,”2017-08-08 19:25:28″ “Une fiche expirée est-elle supprimée ? “>\”>”,”Non, sauf si le professionnel décide lui même de la supprimer. Voir cette FAQ pour plus d’informations sur les fiches et leurs expirations. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”expiration,fiche “>\”>”,”2017-08-08 19:21:28″ “3. How to leave a review on a card? “>\”>”,”To leave a review on a card, you must be logged in.

Go to the card on which you want to give your opinion.

In the section “”Give your opinion”” after “”Description”” you have the possibility to click on the pink lotus to give your opinion on “”The place” “>\”>”, “”The atmosphere”” and “”The teaching””.

Thanks for leaving a comment. If you do not fill in the comment field, an error will occur inviting you to fill in the comment field.

Click on “”Add Review””.

I want to leave an opinion on a card but I can not find it anymore. This is because the card has expired. To find it:

If the professional has a class card visible in the “”Classes”” page or a retreat card visible in the “”Retreats and Workshops”” page, you can find your card by going to the valid professional card and clicking on “”Professional page: See all cards and comments”” :

If the professional does not have a visible /valid card in the “”Classes”” page or the “”Retreats and Workshops”” page, you can send him a message via the internal mail system to ask him for the link of the concerned card (or contact yoagdvisor)

“>\”>”,”Membre “>\”>”,” “>\”>”,”2017-08-08 19:13:20″ “3. Comment laisser un avis sur une fiche ? “>\”>”,”Pour laisser un avis sur une fiche, vous devez être connecté.

Allez sur la fiche sur laquelle vous voulez donner votre avis.

Dans la section “”Donnez votre avis”” après “”Description”” vous avez la possibilité de cliquer sur les lotus roses pour pour donner votre avis sur “”Le lieu” “>\”>”, “”L’ambiance”” et “”L’enseignement””.

Merci de laisser un commentaire (bienveillant 🙂 ). Si vous ne remplissez pas le champ commentaire une erreur surviendra vous invitant à remplir le champ commentaire.

Cliquez sur “”Ajouter un avis””.

(Valable si le professionnel n’a pas supprimé la fiche) Je souhaite laisser un avis sur une fiche mais je ne la trouve plus. C’est que la fiche a expirée. Pour la trouver :

Si le professionnel du stage a une fiche de cours visible dans la page « Cours » ou une fiche de stage visible dans la page « Stages et Ateliers », vous pourrez retrouver votre fiche en allant sur la fiche du professionnel valide puis en cliquant sur « Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires » :

Si le professionnel n’a pas de fiche visible/valide dans la page « Cours » ni la page « Stages et Ateliers », vous pouvez lui adresser un message via la messagerie interne pour lui demander le lien de la fiche concernée (ou contacter yogadvisor).

Pour les plus geek : Vous pouvez consulter l’historique de votre navigateur pour retrouver l’URL de la fiche de stage.

“>\”>”,”Fiches_Membres,Membre “>\”>”,”avis,commentaire “>\”>”,”2017-08-08 19:13:20″ “J’ai participé à un stage, j’aimerai laissé un avis sur la fiche du stage mais je ne la trouve plus. “>\”>”,”Valable si le professionnel n’a pas supprimé sa fiche de stage. Nous recommandons de ne pas supprimer les fiches : pour garder un historique sur les stages réalisés par le professionnel et garder les avis et commentaires déposés sur les fiches.

Si le professionnel du stage a une fiche de cours visible dans la page “”Cours” “>\”>”, vous pourrez retrouver la fiche de stage :En allant sur la fiche de cours du professionnel puis en cliquant sur “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” :

Si le professionnel du stage n’a pas de fiche cours mais il a un prochain stage de prévu visible dans la page “”Stages et Ateliers” “>\”>”, vous pourrez retrouver la fiche de stage: En allant sur son la fiche de son prochain stage puis en cliquant sur “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” :

Si le professionnel n’a pas de fiches visible dans la page “”Cours”” ni la page “”Stages et Ateliers” “>\”>”, vous pouvez lui adresser un message via la messagerie interne pour savoir s’il peut vous envoyer le lien de la fiche de stage.

Pour les plus geek : Vous pouvez consulter l’historique de votre navigateur pour retrouver l’URL de la fiche de stage.

“>\”>”,”Fiches_Membres “>\”>”,”avis,commentaire,page pro,stage “>\”>”,”2017-08-08 18:16:55″ “Puis-je avoir des exemples concrets : quand et où seront affichées mes fiches ? Quand vont-elles expirer ? Qu’est ce que cela implique ? “>\”>”,”

Où mes fiches sont-elles affichées ?

Une fiche cours est affichée dans la page “”Cours””

Une fiche stage ou atelier est affichée dans la page “”Stages et Ateliers””

Quand mes fiches vont-elles expirer ?

Les forfaits sont valables un an à partir de la date de souscription du forfait . Avec un forfait, vous pourrez créer des fiches (voir FAQ Qu’est ce qu’une fiche ).

Les fiches “”cours”” expireront en même temps que votre forfait .

Les fiches “”stages ou ateliers”” expireront à la date du début du stage ou atelier + 1 jour , ou si la date du début du stage commence après la date d’expiration du forfait, la fiche expirera à l’expiration du forfait.

S’il vous reste des fiches disponibles pour création, vous pouvez consulter leur nombre :

En allant dans “”Mon Compte”” puis “”Tableau de bord”” dans “”Mes forfaits””

En allant dans “”Ajouter une fiche”” dans “”Vos forfaits””

Un forfait expiré ou utilisé entièrement n’est plus visible.

Exemple concret expiration 1 : Vous avez acheté le 15/09/20 17 le Forfait Plume (3 fiches) à 70€ pour un an

Ce forfait vous donne droit à 3 fiches.

Vous créez directement la première fiche à l’achat du forfait, une fiche cours. Votre fiche expirera le 15/09/20 18 .

Vous créez une deuxième fiche le 05/01/2018, une fiche cours. Votre fiche expirera aussi le 15/09/20 18 .

Vous créez votre dernière fiche le 17/02/2018, une fiche stage. Votre stage commence le 05 /03/2018. Votre fiche expirera le 06 /03/2018 soit le lendemain du début du stage.

Exemple concret expiration 2 : Vous avez acheté le 15/09/20 17 le Forfait Plume (3 fiches) à 70€ pour un an

Ce forfait vous donne droit à 3 fiches.

Vous créez directement la première fiche à l’achat du forfait, une fiche cours. Votre fiche expirera le 15/09/20 18 .

Vous créez une deuxième fiche le 05/01/2018, une fiche cours. Votre fiche expirera aussi le 15/09/20 18 .

Vous créez votre dernière fiche le 17/02/2018, une fiche stage. Votre stage commence le 20 /09/2018, soit 5 jours après l’expiration de votre forfait. Votre fiche expirera le 15 /09/2018 soit à la date d’expiration de votre forfait .

Qu’advient-il d’une fiche expirée ?

Une fiche expirée n’est plus affichée dans la page “”Cours”” pour une fiche de cours ni dans la page “”Ateliers et Stages”” pour une fiche atelier ou stage. Elle n’est cependant pas supprimée du serveur. Sauf volonté du professionnel (en allant dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches”” et en cliquant sur “”Supprimer””). Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos fiches expirées. Cela permet de garder l’historique et les avis/commentaires associés à la fiche. En effet, votre fiche est toujours disponible sur le serveur :

Si vous avez partagé votre fiche sur vos réseaux sociaux, elle sera toujours accessible.

Pour une fiche de stage : suite à votre stage, les yogistes ayant participé pourront laisser des avis/commentaires directement sur la fiche du stage.

Les commentaires de votre fiche expirée seront affichés dans votre page “”professionnel””. FAQ page du professionnel .

Votre fiche expirée sera toujours affichée dans votre page “”professionnel””. La page “”professionnel”” est accessible via toutes vos fiches. FAQ page du professionnel.

“>\”>”,”Fiches_Pros,Professionnels “>\”>”,”affichage,exemple,expiration,fiches “>\”>”,”2017-08-08 16:37:05″ “Comment utiliser son forfait pour créer une nouvelle fiche ? “>\”>”,”

Vous devez être connecté.

Allez dans “”Ajouter une fiche””.

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Dans “”Vos forfaits :”” sélectionner votre forfait puis cliquer sur “”Suivant””.

Choisissez quelle type de fiche vous souhaitez créer (“”cours”” ou “”atelier ou stage””) puis remplissez tous les champs, plus vous êtes précis et plus votre fiche sera de qualité et appréciée.

Quand l’aperçu vous convient cliquez sur “”Confirmer””

Votre fiche est créée, vous pouvez la consulter, la modifier et voir le nombre de visiteurs qui l’ont consultée. Aller dans “”Mon Compte”” puis “”Mes fiches””.

Ça y est vous êtes visible par tous ! N’oubliez pas que vous pouvez ajoutez/modifier vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+ en allant dans “”Mon Compte”” puis “”Détails du compte””. Ces URL apparaîtront dans vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées. Voir FAQ Rajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+ . “>\”>”,”Fiches_Pros,Professionnels “>\”>”,”fiche,forfait “>\”>”,”2017-08-08 16:10:44″ “Je vois que mon cours est présent dans la page Cours, comment le revendiquer ? “>\”>”,”

Si votre cours est déjà présent dans notre base de données, nous vous avons contacté pour vous le signaler :

Vous avez eu la chance d’être sélectionné pour le lancement du site, nous avons créé et commencé à remplir quelques champs de votre fiche de cours . Votre cours pourra être visible gratuitement et sans limite dans le temps. Vous allez pouvoir revendiquer votre fiche et la modifier. Pour revendiquer une fiche, vous devez au préalable avoir créé un compte professionnel (voir le FAQ Créer un compte professionnel‎ ). Une fois votre compte créé, vous devez être connecté.

Allez sur votre fiche de cours et cliquez sur « Professionnel : Revendiquer cette fiche » en bas du nom de la fiche :

Dans la page qui s’affiche, vous avez la possibilité de donner une information supplémentaire à nous transmettre lors votre revendication. Ce n’est pas obligatoire de remplir ce champ. Cliquez ensuite sur « Choisir un Forfait » :

Vous avez droit à notre offre de lancement, elle est déjà sélectionnée, cliquez sur « Finalisation ».

Dans la page suivante, saisissez vos informations de facturation (même si c’est gratuit) et accepter les conditions générales de vente. Cliquez sur “” Commander “”.

Votre fiche a été ajoutée dans votre compte à cet endroit: https://www.yogadvisor.yoga/mes-fiches/. Vous pouvez modifier votre fiche. N’oubliez pas que vous pouvez ajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+ en allant dans “”Mon Compte”” puis “”Détails du compte””. Ces URL apparaîtront dans vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées. Voir FAQ Rajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+.

“>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”cours,revendication “>\”>”,”2017-08-08 15:03:32″ “Où sont affichés les liens vers ma page Facebook, Twitter, Instagram ou GooglePlus ? “>\”>”,”

Vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+ aparaissent dans toutes vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées.

Elles sont communes à toutes vos fiches. Pour voir vos URL professionnelles, allez sur vos fiches vous les trouvez sous formes d’icônes cliquables :Elles sont affichées juste au-dessus de la galerie photo sur les fiches. Et juste au-dessus des “”commentaires concernant le professionnel”” sur la page du professionnel qui contient toutes les fiches du professionnel. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”facebook,google+,instagram,réseaux sociaux,twitter “>\”>”,”2017-08-08 13:12:53″ “Comment rajouter des liens vers ma page Facebook, Twitter, Instagram ou GooglePlus sur mes fiches et ma page pro? “>\”>”,”

Allez dans “”Mon Compte”” :

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Puis dans la page qui s’affiche, cliquez dans l’onglet “”Détails du compte””:

Dans “” Détails du compte”” vous pouvez :

Ajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+. Ces URL apparaîtront dans toutes vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées.

Elles sont communes à toutes vos fiches. Pour voir vos URL professionnelles, allez sur vos fiches vous les trouvez sous formes d’icônes cliquables :Elles sont affichées juste au-dessus de la galerie photo sur les fiches. Et juste au-dessus des “”commentaires concernant le professionnel”” sur la page du professionnel qui contient toutes les fiches du professionnel. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”facebook,google+,instagram,réseaux sociaux,twitter “>\”>”,”2017-08-08 13:09:40″ “Comment modifier mes informations ? “>\”>”,”

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Modifier toutes vos informations en cliquant sur Mon Compte

Allez dans “”Mon Compte”” : Puis dans la page qui s’affiche, cliquez dans l’onglet “”Détails du compte””:

Dans “” Détails du compte”” vous aurez la possibilité de :

Associer votre compte avec votre compte Facebook et/ou Google+ et/ou Twitter. Le but étant de se connecter plus rapidement, en effet les réseaux sociaux étant souvent déjà connectés, la connexion à Yogadvisor se fera alors en 1 seul clic.

Modifier votre nom, prénom, adresse email et mot de passe

Choisir le nom que vous souhaitez afficher publiquement : C’est ici que vous pouvez choisir d’afficher publiquement votre Pseudo ou votre prénom au lieu de votre nom et prénom.

Ajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+. Ces URL apparaîtront dans toutes vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées.

Changer la photo de profil par défaut .

Ajouter une courte biographie qui sera visible sur vos fiches en dessous de votre nom public.

Compléter votre profil public sur le Forum (nombre d’années de pratique du Yoga, date de naissance, ville)

Cliquez sur “”Mettre à jour””.

Vous pouvez aussi modifier une partie de ces informations en cliquant sur Forum: Mon Profil Public

Allez dans “”Forum: Mon Profil Public”” : Cliquez sur “”Modifier mon profil”” (vous être le(la) seul(e) à pouvoir voir ce lien). Que vous fassiez les modifications d’une façon ou d’une autre, les champs seront modifiés aux 2 endroits. “>\”>”,”Professionnels “>\”>”,”information,modification “>\”>”,”2017-08-08 12:50:23″ “Comment faire pour supprimer mon compte ? “>\”>”,”Il suffit de nous contacter :

par mail

via le formulaire de contact

“>\”>”,”Compte “>\”>”,”suppression “>\”>”,”2017-08-07 17:59:32″ “Je n’ai pas reçu d’email de confirmation dans ma boîte de messagerie comme c’était indiqué après l’inscription. “>\”>”,”Vérifiez que l’email de confirmation ne se trouve pas dans le dossier SPAM de votre adresse de messagerie. Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous :

par mail

via le formulaire de contact

On Yogadvisor, the professional page is a web page containing:

All cards created by the Yoga professional

A short biography of the professional if fulfilled

Feedback left by Yogadvisor members on professional cards

The professional page is accessible on any card created by the professional by clicking on the button “”Professional page: See all the cards and comments””.

\”>”,”,”Vocabulaire \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 11:22:54″ “2. Qu’est ce que la “”page du professionnel”” ? \”>”,”,”Sur Yogadvisor, la page du professionnel est une page Internet contenant :

Toutes les fiches créées par le professionnel du Yoga

Une courte biographie du professionnel si renseignée

Les commentaires laissés par les membres de Yogadvisor sur les fiches du professionnel

La page du professionnel est accessible sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel en cliquant sur le bouton “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires””. \”>”,”,”Vocabulaire \”>”,”,”commentaire,fiches,page pro \”>”,”,”2018-11-02 11:22:54″ “1. What is a card? \”>”,”,”On Yogadvisor, the cards are web pages containing information provided by Yoga professionals. Professionals can create 2 types of cards:

class cards

retreats or workshops cards

\”>”,”,”Vocabulaire \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 11:19:32″ “1. Qu’est-ce qu’une “”fiche”” ? \”>”,”,”Sur Yogadvisor, les fiches sont des pages Internet contenant des informations fournies par les professionnels du Yoga. Les professionnels peuvent créer 2 types de fiches :

des fiches de cours

des fiches de stages ou ateliers (retraites)

\”>”,”,”Vocabulaire \”>”,”,”fiche,fiches \”>”,”,”2018-11-02 11:19:32″ “3. All functionalities \”>”,”,”

Put in Favorite: you can click on the heart icon on the line of a discussion to put it in Favorite. To remove it from Favorites, click on the heart again.

Delete a chat: You can click on the trash icon on the line of a chat to delete it.

“”Mark all as read”” (to the right of new message): You can mark as read all the messages of all the discussions.

View and Sort: If you have many discussions, you can use filters to display only Favorites, unread messages, from newest to oldest, or vice versa. Then click on “”Filter”” to apply the filters.

Report abuse: In a discussion you have the possibility to “”Report an abuse” \”>”,”, the administrator of Yogadvisor will get an email.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 11:02:22″ “3. Toutes les fonctionnalités \”>”,”,”

Mettre en Favori : vous pouvez cliquer sur le cœur sur la ligne d’une discussion pour la mettre en Favori. Pour l’enlever des Favoris, cliquez à nouveau sur le cœur.

Supprimer une discussion : vous pouvez cliquer sur la corbeille sur la ligne d’une discussion pour la supprimer.

“”Marquer tous comme lus”” (à droite de nouveau message) : Vous pouvez marquer comme lus tous les messages de toutes les discussions.

Afficher et Trier : si vous avez de nombreuses discussions, vous pouvez utiliser les filtres pour afficher seulement les Favoris, les messages non lus, du plus récent au plus ancien ou l’inverse. Cliquez ensuite sur “”Filtrer”” pour appliquer les filtres.

Signaler un abus : dans une discussion vous avez la possibilité de “”Signaler un abus” \”>”,”, l’administrateur de Yogadvisor recevra un email.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,”fonctionnement,messagerie \”>”,”,”2018-11-02 11:02:22″ “2. You have received a new message? \”>”,”,”

You will receive an email notifying you that you have received a new message . Follow the link or log in directly to Yogadvisor.

When you have an unread message, a green circle appears on the envelope:

Click on the envelope

The discussion looks like this: The green circle next to the heart icon means that the message has not been read. The heart icon allows to put the discussion in Favorite. And the trash icon to delete the discussion.To enter the discussion and reply, click on the message (here test blabla).

You see the whole discussion and you can reply. You have the option of “”Report Abuse”” or “”Return to Inbox””.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:55:09″ “2. Quelqu’un vous a envoyé un nouveau message? \”>”,”,”

Vous recevrez un email pour vous avertir que vous avez reçu un nouveau message . Suivez le lien ou connectez-vous directement à Yogadvisor.

Quand vous avez un message non lu, vous avez un rond vert sur l’enveloppe :

Cliquez sur l’enveloppe

La discussion se présente comme ceci : Le rond vert à côté du cœur signifie que le message n’a pas été lu. Le cœur permet de mettre la discussion en Favori. Et la poubelle de supprimer la discussion. Pour entrer dans la discussion et pour répondre, vous devez cliquez sur le message (ici test blabla).

Vous voyez toute la discussion et vous pouvez répondre. Vous avez la possibilité de “”Signaler un abus”” ou “”Retour à la boite de réception””.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:55:09″ “1. You wish to send a new message? \”>”,”,”

1. Click on New Message. 2. In the Recipient field, you can search for a member through his last name, first name or username . 3. Fill in the “”Subject”” field and write your message. 4. Click Send Message. Your recipient will receive an email to inform him that he has a new message.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:49:15″ “1. Vous souhaitez envoyer un nouveau message ? \”>”,”,”

Cliquez sur Nouveau message.

Dans le champ Destinataire, vous pouvez rechercher un membre à partir de son nom, prénom ou pseudo , c’est son pseudo qui apparaîtra avec sa photo de profil.

Remplissez le champ “”Sujet”” et écrivez votre message.

Cliquez sur Envoyer le message. Votre destinataire recevra un email pour l’informer qu’il a un nouveau message sur la messagerie interne.

\”>”,”,”Messagerie_Interne \”>”,”,”envoi,messagerie \”>”,”,”2018-11-02 10:49:15″ “2. How to add a new topic? \”>”,”,”When you are on the main page of the Forum, the list of all the main Forums is displayed. Click on the Main Forum if it does not have a Secondary Forum or on the Secondary Forum. The list of existing topics appears and below the possibility to create a new topic. \”>”,”,”Forum \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:40:56″ “1. What is the difference between “”Favorites”” and “”Subscriptions””? \”>”,”,”

1.1 FAVORITES:

Members can put topics in favorites. Just go to a Subject and click on “” Put in Favorite “”. Member’s favorites are displayed in the member’s profile. To remove from the Favorites: You must return to the subject and click on “” Remove from Favorites “”.

1.2 SUBSCRIPTIONS:

Members can subscribe to Forums . Go to a Forum and click on “” Subscribe “”. Members will receive an email when a new topic is created in the Forum. Members can subscribe to Forum Topics . Go to a Subject and click on “” Subscribe “”. Members will receive an email if a reply has been posted for a given Subject. Subscriptions are displayed in the member’s profile. To withdraw the subscription, go to the Subject or the Forum and click on “”Unsubscribe””. \”>”,”,”Forum \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:36:41″ “1. Qu’elle est la différence entre les “”Favoris”” et les “”Abonnements”” ? \”>”,”,”

1.1 LES FAVORIS :

Les membres peuvent mettre des Sujets en favoris. Il suffit d’aller sur un Sujet et cliquer sur “” Mettre en Favori “”. Les favoris du membre sont affichés dans le profil du membre. Un suivi RSS est aussi assuré (pour ceux qui connaissent). Pour retirer le Favori : Il faut retourner sur le sujet et cliquer sur “” Retirer des favoris “”.

1.2 LES ABONNEMENTS :

a

Les membres peuvent s’abonner à des Forums . Aller sur un Forum et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres recevront un email quand un nouveau sujet est créé dans le Forum. Les membres peuvent s’abonner à des Sujets du Forum . Aller sur un Sujet et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres recevront un email si une réponse a été postée pour un Sujet donné. Les abonnements sont affichés dans le profil du membre. Pour retirer l’abonnement, aller sur le Sujet ou le Forum et cliquer sur “” Me désabonner “”. \”>”,”,”Forum \”>”,”,”abonnements,favoris \”>”,”,”2018-11-02 10:36:41″ “4. Where to find the professional’s page with the cards and associated comments? \”>”,”,”You have access to the professional’s page by going to any card created by the professional. You will find a button “”Page of the professional: See all the cards and comments” \”>”,”, click on it and you will be on the page of the professional.\”>”,”,”Membre \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:23:41″ “4. Où se trouve la page du professionnel avec les fiches et commentaires associés ? \”>”,”,”Vous avez accès à la page du professionnel en allant sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel. Vous y trouverez un bouton “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur la page du professionnel.\”>”,”,”Fiches_Membres,Membre \”>”,”,”commentaire,fiches,page pro \”>”,”,”2018-11-02 10:23:41″ “2. How to manage my account? \”>”,”,”

Les membres peuvent s’abonner à des Forums . Aller sur un Forum et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres recevront un email quand un nouveau sujet est créé dans le Forum. Les membres peuvent s’abonner à des Sujets du Forum . Aller sur un Sujet et cliquer sur “” M’abonner “”. Les membres recevront un email si une réponse a été postée pour un Sujet donné. Les abonnements sont affichés dans le profil du membre. Pour retirer l’abonnement, aller sur le Sujet ou le Forum et cliquer sur “” Me désabonner “”. \”>”,”,”Forum \”>”,”,”abonnements,favoris \”>”,”,”2018-11-02 10:36:41″ “4. Where to find the professional’s page with the cards and associated comments? \”>”,”,”You have access to the professional’s page by going to any card created by the professional. You will find a button “”Page of the professional: See all the cards and comments” \”>”,”, click on it and you will be on the page of the professional.\”>”,”,”Membre \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 10:23:41″ “4. Où se trouve la page du professionnel avec les fiches et commentaires associés ? \”>”,”,”Vous avez accès à la page du professionnel en allant sur n’importe quelle fiche créée par le professionnel. Vous y trouverez un bouton “”Page du professionnel : Voir toutes les fiches et les commentaires”” , cliquez dessus et vous serez sur la page du professionnel.\”>”,”,”Fiches_Membres,Membre \”>”,”,”commentaire,fiches,page pro \”>”,”,”2018-11-02 10:23:41″ “2. How to manage my account? \”>”,”,”

Note: you are the only one to see this menu displaying your first name.

Edit all your information by clicking on “”My Public Profile””. Click on “”Edit my profile”” (you are the only one who can see this link).In “” Edit My Profile “” you will have the opportunity to:

Associate your account with your Facebook account and / or Google+ and / or Twitter. The goal being to connect faster (as social networks are often already connected, the connection to Yogadvisor will be done in one click).

Change your name, first name, email address and password.

Choose the name you want to display publicly: This is where you can choose to publicly display your username or first name.

Change your default profile picture. .

Add a short biography that will be visible on your cards below your public name.

Complete your public profile on the Forum (number of years of Yoga practice, date of birth, city).

Be careful, do not forget to click on “” Update “” to save your changes. How to delete my account? Just contact us:

by email

via the contact form

\”>”,”,”Membre \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-02 09:50:52″ “2. Comment gérer mon compte ? \”>”,”,”

Note : vous êtes le(la) seul(e) à voir ce menu avec votre prénom affiché.

Modifier toutes vos informations en cliquant sur “”Mon Profil Public””. Cliquez sur “”Modifier mon profil”” (vous être le(la) seul(e) à pouvoir voir ce lien).Dans “” Modifier mon profil “” vous aurez la possibilité de :

Associer votre compte avec votre compte Facebook et/ou Google+ et/ou Twitter. Le but étant de se connecter plus rapidement, en effet les réseaux sociaux étant souvent déjà connectés, la connexion à Yogadvisor se fera alors en 1 seul clic.

Modifier votre nom, prénom, adresse email et mot de passe.

Choisir le nom que vous souhaitez afficher publiquement : C’est ici que vous pouvez choisir d’afficher publiquement votre Pseudo ou votre prénom.

Changer la photo de profil par défaut .

Ajouter une courte biographie qui sera visible sur vos fiches en dessous de votre nom public.

Compléter votre profil public sur le Forum (nombre d’années de pratique du Yoga, date de naissance, ville).

Attention, n’oubliez pas de cliquer sur « Mettre à jour » pour sauvegarder vos modifications. Comment supprimer mon compte ? Il suffit de nous contacter :

par mail

via le formulaire de contact

\”>”,”,”Compte,Membre \”>”,”,”information,modification \”>”,”,”2018-11-02 09:50:52″ “1. How to create a member account? \”>”,”,”

In the menu: Go to “”Create an account”” and then “”Create a member account””:

Or go directly to the registration form here : Register

Your username is not modifiable after registration. You can choose to display it publicly so that you name and first name are not visible on the site.

Once registered, you have to confirm your e-mail address in order to log in.

For this, please consult your inbox of the email address indicated during your registration and click on the activation link in the confirmation email. You cannot find the message? Remember to check in your Spams 🙂

If you can not find it, contact us:

By email

Via the contact form

\”>”,”,”Membre \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-01 19:42:34″ “1. Comment créer un compte membre ? \”>”,”,”Dans le menu : Allez dans “”Créer un compte”” puis “”Créer un compte membre”” :Ou accédez directement au formulaire d’inscription ici : S’inscrire Votre pseudo est non modifiable après l’inscription. Vous pourrez choisir de l’afficher publiquement afin que vos nom et prénom ne soient pas visibles sur le site. Une fois inscrit, vous devez confirmer votre adresse de messagerie pour pouvoir vous connecter. Pour cela, merci de consulter votre boite de réception de l’adresse mail indiquée lors de votre inscription et cliquer sur le lien d’activation dans le mail de confirmation . Vous ne voyez pas le message ? Pensez à vérifier dans vos Spams 🙂 Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous :

par mail

via le formulaire de contact

\”>”,”,”Compte,Membre \”>”,”,”création \”>”,”,”2018-11-01 19:42:34″ “4. How to manage my account? \”>”,”,”When you click on “”My Account”” you access a menu containing 4 clickable links:

Dashboard

Account Details

My cards

Statistics of my cards

4.1 Manage my data

On Dashboard are available:

Links to all possible settings of your account to:

view your orders

change your billing address

change your password and account details

manage your cards

view the statistics of your cards

A summary of the packages you have that have not been fully used

4.2 Manage my Profile

In “”Account Details”” you will have the opportunity to:

Link your account with your Facebook account and / or Google+ and / or Twitter. The goal is to connect faster. Indeed social networks are often already connected, the connection to Yogadvisor will be done in one click.

Change your name, first name, email address and password

Choose the name you want to display publicly: This is where you can choose to publicly display your username or first name.

Add your professional Facebook, Twitter, Instagram and / or Google+ URLs . These URLs will appear in all your cards in the form of clickable icons if they are filled in as well as above the “”comments concerning the professional”” on the page of the professional which contains all the cards of the professional. They are common to all your cards.

Change the default profile picture. .

Add a short biography that will be visible on your cards below your public name.

Complete your public profile on the Forum (number of years of Yoga practice, date of birth, city).

Be careful , do not forget to click on “”Update”” to save your changes

4.3 Manage my cards

In “”My cards””: The list of cards that belong to you is displayed with the possibility of:

Editing them

Copying them

Renewing them

Deleting them

Note 1: We recommend that you do not delete your expired cards. This will keep the history and reviews / comments associated with the card.

Note 2: Deleting a card will not make you “”regain”” the ability to create a new card to replace the deleted one.

The expiry date of the card is also indicated.

Cases of expired cards:

An expired card is no longer displayed in the “”Class”” page for a class card or in the “”Workshop and Retreat”” page for a workshop or retreat card.

However, it is not removed from the server except voluntary action by the professional (by going to “”My Account”” then “”My Cards”” and clicking on “”Delete””).

We recommend that you do not delete your expired card. This will keep the history and reviews / comments associated with the card.

If you shared your card on your social networks, it will always be accessible.

Your expired card will always be displayed in your “”professional”” page. FAQ page of professional .

For a retreat card: those who have participated can leave comments / comments directly on the retreat card. They will be displayed in your “”professional”” page. FAQ page of professional .

After a retreat, do not hesitate to send back the link of your retreat card or your “”professional”” page to the participants to encourage them to leave their comments.

For your next retreat, when the users will consult your “”professional”” page they will see the comments left on your previous events.

An expired card is no longer editable.(You will have the possibility to renew a card if you want it to be displayed again).

4.4 Track my statistics

In “”Statistics of my cards”” you will find :

The number of visits on your cards.

You can change the start and end dates to view the statistics of your cards for a given period.

You can select the cards of your choice.

\”>”,”,”Professionnel \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-01 19:24:03″ “4. Comment gérer mon compte ? \”>”,”,”Quand vous cliquez sur sur “”Mon Compte”” un menu contenant 4 liens cliquables s’affiche :

Tableau de bord

Détails du compte

Mes fiches

Statistiques de mes fiches

4.1 Gérer mes données

Sur Tableau de bord sont disponibles :

Des liens vers tous les paramétrages possibles de votre compte pour :

visualiser vos commandes

modifier votre adresse de facturation

changer votre mot de passe et les détails de votre compte

gérer vos fiches

visualiser les statistiques de vos fiches

Un récapitulatif des forfaits que vous possédez et qui n’ont pas été entièrement utilisés

4.2 Gérer mon profil

Dans “”Détails du compte”” vous aurez la possibilité de :

Associer votre compte avec votre compte Facebook et/ou Google+ et/ou Twitter. Le but étant de se connecter plus rapidement, en effet les réseaux sociaux étant souvent déjà connectés, la connexion à Yogadvisor se fera alors en 1 seul clic.

Modifier votre nom, prénom, adresse email et mot de passe

Choisir le nom que vous souhaitez afficher publiquement : C’est ici que vous pouvez choisir d’afficher publiquement votre Pseudo ou votre prénom.

Ajouter vos URL professionnelles Facebook, Twitter, Instagram et/ou Google+. Ces URL apparaîtront dans toutes vos fiches sous forme d’icônes cliquables si elles sont renseignées ainsi que au-dessus des « commentaires concernant le professionnel » sur la page du professionnel qui contient toutes les fiches du professionnel. Elles sont communes à toutes vos fiches.

Changer la photo de profil par défaut .

Ajouter une courte biographie qui sera visible sur vos fiches en dessous de votre nom public.

Compléter votre profil public sur le Forum (nombre d’années de pratique du Yoga, date de naissance, ville).

Attention , n’oubliez pas de cliquer sur « Mettre à jour » pour sauvegarder vos modifications.

4.3 Gérer mes fiches

Dans “”Mes fiches” \”>”,”, la liste des fiches qui vous appartiennent s’affiche avec la possibilité de les :

Modifier

Renouveler

Supprimer

Note 1 : Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos fiches expirées. Cela permet de garder l’historique et les avis/commentaires associés à la fiche.

Note 2 : Supprimer une fiche ne vous fera pas « regagner » la possibilité de créer une nouvelle fiche pour remplacer celle supprimée.

La date d’expiration de la fiche est également indiquée.

Cas des fiches expirées :

Une fiche expirée n’est plus affichée dans la page « Cours » pour une fiche de cours ni dans la page « Ateliers et Stages » pour une fiche atelier ou stage.

Elle n’est cependant pas supprimée du serveur sauf action volontaire du professionnel (en allant dans « Mon Compte » puis « Mes fiches » et en cliquant sur « Supprimer »).

Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos fiches expirées. Cela permet de garder l’historique et les avis/commentaires associés à la fiche :

Si vous avez partagé votre fiche sur vos réseaux sociaux, elle sera toujours accessible.

Votre fiche expirée sera toujours affichée dans votre page « professionnel ». FAQ page du professionnel .

Pour une fiche de stage : les yogistes ayant participé pourront laisser des avis/commentaires directement sur la fiche du stage. Ils seront affichés dans votre page « professionnel ». FAQ page du professionnel .

Après un stage, n’hésitez pas à renvoyer le lien de votre fiche de stage ou de votre page « professionnel » à ceux qui ont suivi votre stage afin de les encourager à laisser leurs commentaires.

Pour votre prochain stage, quand les internautes consulteront votre page « professionnel » ils verront les commentaires et avis laissés sur les précédents stages.

Une fiche expirée n’est plus modifiable. Vous aurez la possibilité de renouveler la fiche si vous souhaitez qu’elle soit à nouveau présente dans la page « Cours » pour une fiche cours ou dans la page « Stages et Ateliers » pour un stage ou un atelier.

4.4 Suivre mes statistiques

Dans “”Statistiques de mes fiches”” vous aurez :

Le nombre de visites sur vos fiches.

Vous pouvez changer les dates de début et fin pour visualiser les statistiques de vos fiches sur la période que vous souhaitez.

Vous pouvez sélectionner les fiches de votre choix.

\”>”,”,”Professionnel,Professionnels \”>”,”,”menu \”>”,”,”2018-11-01 19:24:03″ “3. How packages work? \”>”,”,”Packages are valid for 1 year from the date of subscription of the package. With a package, you can create your cards (see FAQ What’s a card? ).

The « class » cards will expire on the expiration date of the package.

The « workshop or retreat » cards will expire on the date of the beginning of the retreat or the workshop + 1 day, or if the start date of the event begins after the expiry date of the package, the card will expire at the expiration of the package.

You can choose the package which suits you better among Feather, Balance or Bliss. For the launch of the website and until 2020, we offer you the Bliss package that consist in one free year of unlimited publications of cards of classes, workshops or retreats. Once this offers will expire, the following will be available: – 1 free class card per professional: unlimited duration. – Several packages available according to the number of cards published in the year of subscription.

Package Feather

30€ per year

Register

Package Balance

70€ per year

3 cards

Register

Package Bliss

150€ per year

Unlimited number of cards

Register Concrete examples: The packages are valid for one year from the date of subscription of the package . With a package, you can create cards (see FAQ What’s a card? ).

The “”class”” cards will expire at the same time as your package.

The “”retreats or workshops”” cards will expire on the date of the beginning of the retreat or workshop + 1 day , or if the start date of the retreat begins after the expiration date of the package, the card will expire at the end of the package .

If you still have cards available for creation, you can check how many you have left:

By accessing “”My Account”” and then “”Dashboard”” in “”My Plans””

By accessing “”Add a listing”” in “”Your packages””

An expired or fully used package is no longer visible.

Concrete example of expiration 1: You bought on 15/09/20 18 the Balance Package (3 cards) at 70 € for one year

This package entitles you to 3 cards.

You create the first card, a class card, directly when you buy the package. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create a second card, a class card, on 05/01/2019. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create your last card, a retreat card on 17/02/2019. Your retreat starts on 05 /03/2019. Your card will expire on 06 /03/2019 the day following the beginning of the retreat

Concrete example expiration 2: You bought on 15/09/20 18 the Balance Package (3 cards) at 70 € for one year

This package entitles you to 3 cards.

You create the first card, a class card, directly when you buy the package. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create a second card, a class card, on 05/01/2019. Your card will expire on 15/09/20 19 .

You create your last card, a retreat card, on 17/02/2019. Your retreat starts on 20 /09/2019, 5 days after the expiration of your package. Your card will expire on 15 /09/2019 , ie the expiry date of your package. .

\”>”,”,”Professionnel \”>”,”,” \”>”,”,”2018-11-01 18:41:25″ “3. Comment fonctionnent les forfaits ? \”>”,”,”Les forfaits sont valables un an à partir de la date de souscription du forfait. Avec un forfait, vous pourrez créer des fiches (voir FAQ Qu’est-ce qu’une fiche ).

Les fiches “”cours”” expireront à date d’expiration du forfait.

Les fiches “”stages ou ateliers”” expireront à la date du début du stage ou atelier + 1 jour, ou si la date du début du stage commence après la date d’expiration du forfait, la fiche expirera à l’expiration du forfait.

Vous pouvez choisir le forfait qui vous convient parmi Plume, Équilibre ou Plénitude. Pour le lancement du site et jusqu’à 2020, nous vous offrons le forfait Plénitude, soit 1 an gratuit de publications illimitées de fiches de cours et de stages ou ateliers. Au-delà : – 1 fiche de cours gratuite par professionnel : durée illimitée. – Plusieurs forfaits disponibles en fonction du nombre de fiches publiées dans l’année de souscription.

Forfait Plume

30€ par an

1 fiche

S’inscrire

Forfait Équilibre

70€ par an

3 fiches

S’inscrire

Forfait Plénitude

150€ par an

Nombre illimité de fiches

S’inscrire Exemples concrets : Les forfaits sont valables un an à partir de la date de souscription du forfait . Avec un forfait, vous pourrez créer des fiches (voir FAQ Qu’est-ce qu’une fiche ).

Les fiches “”cours”” expireront en même temps que votre forfait .

Les fiches “”stages ou ateliers”” expireront à la date du début du stage ou atelier + 1 jour , ou si la date du début du stage commence après la date d’expiration du forfait, la fiche expirera à l’expiration du forfait.

S’il vous reste des fiches disponibles pour création, vous pouvez consulter leur nombre :

En allant dans “”Mon Compte”” puis “”Tableau de bord”” dans “”Mes forfaits””

En allant dans “”Ajouter une fiche”” dans “”Vos forfaits””

Un forfait expiré ou utilisé entièrement n’est plus visible.

Exemple concret expiration 1 : Vous avez acheté le 15/09/20 18 le Forfait Équilibre (3 fiches) à 70€ pour un an

Ce forfait vous donne droit à 3 fiches.