6 Is een gelijkwaardige dialoog tussen bestuur/managers en cliënten wel mogelijk?

In de methodiek is er op twee momenten sprake van een dialoog. In de eerste plaats de dialoog over de opgehaalde ervaringen rond een onderwerp binnen de eigen groep. Dat is de cliëntenraad aan de ene kant en het bestuur en/of managementteam van de organisatie aan de andere kant. Daarna is er de dialoog tussen de beide groepen. Het voeren van een dialoog is niet eenvoudig. Al heel snel komt het aan op het uitwisselen van meningen en het voeren van onderhandelingen. De dialoog stelt die fase uit. Eerst probeer u zich in te leven in elkaars situatie en overwegingen, voordat de volgende vragen gesteld worden: wat vinden we ervan en wat gaan we hiermee doen?

Er is altijd ongelijkheid, maar u kunt er wel wat aan doen.
In deze methodiek onderkennen we dat er een verschil is in de posities van bestuurders en managers van organisaties aan de ene kant en cliënten en cliëntenvertegenwoordigers aan de andere kant. Bestuur en management hebben zelf veel kennis en informatie, maken beleid en voeren het uit. Cliënten en hun vertegenwoordigers zijn vaak afhankelijk van de informatie die ze krijgen en van de kennis die ze in huis hebben. In hun rol als toezichthouder en adviseur ‘draaien zij niet aan de knoppen’.

Aan onevenwichtigheid kun u van alles doen. Bijvoorbeeld door de plaats waar de dialoog plaatsvindt. Een overleg kan ook plaatsvinden in de vaste vergaderruimte van de cliëntenraad bijvoorbeeld, of bij één van de leden van de cliëntenraad.

Maar ongelijkheid kan vooral worden overbrugd door de manier van spreken over een onderwerp. Een dialoog in deze methodiek gaat niet over feiten en cijfers, maar vooral over de verzamelde cliëntenervaringen. En vooral over de onderliggende waarden die volgens de deelnemers aan de dialoog in het geding zijn. Door op deze manier de dialoog te voeren is, ieder geval tijdelijk, iedereen gelijk. Want hierover is er geen verschil in informatie, kennis en positie. Pas als na de dialoog besluiten genomen en uitgevoerd moeten worden, zijn de rollen weer wezenlijk verschillend en heeft het management een andere verantwoordelijkheid dan de cliëntenraad.